تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری خط‌مشی‌گذاری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سیاست­های اتخاذ شده برای معافیت و یا پرداخت جریمه دوران غیبت، همواره مناقشات زیادی را برانگیخته است. هدف از پژوهشِ انجام گرفته، تحلیل سیاستیِ شکل‌گیری قانون مربوط به فروش خدمت سربازی یا همان جریمه معافیت می‌باشد. مدل معرفی شده توسط ویلیام دان یک ابزار مناسب برای تحلیل سیاستی است. تحلیل سیاستی شامل دو فرایند صورت‌بندی مشکل و حل مشکل می‌باشد. در این متن، تأکید بر صورت‌بندی مشکل مربوط به خدمت سربازی است. در این جستار، شکل‌گیری بند مزبور در بودجه به صورت معکوس تحلیل می‌شود؛ بدین صورت که بدیلهای سیاستی دیگری در کنار آن مطرح می‌شوند و سپس برای هر یک جداگانه ذینفعان و مفروضات ترسیم شده و چرایی تصویب آن بررسی می‌گردد. در نهایت پایش آن انجام گرفته و ارزیابی مقدماتی ارائه می‌گردد. در انتها ملاحظه‌ خواهد شد که این قانون مبتنی بر مفروضاتی در میان ذینفعان مختلف است که به صورت‌بندی نامناسب آن انجامیده و مشکل اساسی مرتبط با خدمت وظیفه عمومی را حل نکرده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       «آسیب‌شناسی فرهنگی اجتماعی خدمت وظیفه» (1393). دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
2-       «آینده‌پژوهی خدمت سربازی در جمهوری اسلامی ایران» (1390). فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 34.
3-       «الگوهای سربازی آینده در جمهوری اسلامی ایران» (1392). دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
4-       بشیریه، حسین (1386). «تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: جلد اول، اندیشه‌های مارکسیستی»، نشر نی.
5-       پارسونز، واین (1385). «مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها»، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
6-       «چرا ارتش­ها کوچک می‌شوند؟» (1382). دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
7-       «چشم‌انداز کمّی و کیفی مشمولان نظام وظیفه» (1382). دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
8-       سینایی، وحید (1388). «دولت ملی، ارتش مدرن و نظام وظیفه»، دوفصل­نامه پژوهش سیاست نظری، شماره7 صص95-111.
9-       «گزارش نشست تخصصی وضعیت فعلی سربازی، شرایط مطلوب آینده» (1393). دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
10-    «گزارش کارشناسی درباره وضعیت خرید خدمت سربازی» (1380). دفتر سیاسی فرهنگی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
11-    لایحه بودجه سال 1394 کل کشور.
12-    «نظام وظیفه: مسائل و پیشنهادها» (1384). دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
13-    واعظی، احمد (1388). «نقد و بررسی نظریه‌های عدالت»، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
 
 
ب) انگلیسی
14- Dunn, W. (2012), “public policy analysis”, Pearson.
15- Guess, G.M and Farnham, P.G (2000), “cases in public policy analysis”. Georgetown university press.
16- Hoppe, R. (2002), “Cultures of public policy problems”. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, Vol4. No3, pp.305-326.
17- Vesely, A. (2007), “problem delimitation in public policy analysis”. Central European journal of public policy. Vol1, No1. pp .80-100 .