بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی گرایش سیاستگذاری شهری دانشگاه پاریس هفت

چکیده

نوشته حاضر بر آن است تا با مطالعه چارچوب قانونی و تاریخی سازمان­های دموکراسی مشارکتی در تشکیلات سیاستگذاری شهری در فرانسه و ایران و از طریق بررسی تحول ساختار غیرمتمرکز این تشکیلات بتواند به بررسی چگونگی ایجاد راهکارهای تضمین کننده تقسیم قدرت و حداکثرسازی مشارکت در این حوزه و دلایل تأخیر آن در ایران بپردازد. فرضیه این نوشته بر این نقطه استوار است که مفهوم دموکراسی و مشارکت به نحوی که در آتن و بعد از آن در اسلام متولد شد با مدل دموکراسی نمایندگی که ما امروزه در حوزه آمایش سرزمین شاهدش هستیم فاصله گرفته و مفهوم شهروندی فعال نیازمند تمرین بیشتر است و این وظیفه حکمرانان محلی و شهری است که ابزارهای قانونی و تشکیلاتی مورد نیاز آن را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


1- BACQUE Marie-Hélène, SINTOMER Yves (1999). L’espace public dans les quartiers d’habitat social, cité par Catherine NEUVEU (dir), Espace public et engagement politique, Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, Paris, L’Harmattan.
2- BEHNAM Djamchid, juin-décembre (1991). «Reflets d’une Révolution: Révolution française et modernisation de l’Iran», Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien (CEMOTI), n° 12.
3- BISCAYE Olivier, CHAMBRON Nicole, DESMARAIS Carole, MENGUY Michel, Avis de recherche, «Citoyen en bon état général», Papyrus, Montreuil, ( 2007).
4-  
5- BLANC M. (1999). « Participation des habitants et politiques de la ville », in CURAPP/CRAPS, la démocratie locale. Représentation, participation et espace public, PUF., Paris.
6- DABDAB TRABULSI José Antonio (2006). Participation directe et démocratie grecque, une histoire exemplaire?, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté.
7- DE TOCQUEVILLE Alexis (1981). De la démocratie en Amérique, Flammarion, Paris.
8- DJALILI Mohammad, La question de la décentralisation en droit Iranien, Paris, L’Harmattan, (2011).
9- GHEISARI (2003). Diversité ethnique et centralisation politique en République islamique d’Iran, Rapport de recherches des études stratégiques, Téhéran.
10- HATZFELD Hélène, Faire de la politique autrement. Les expériences inachevées des années 1970, Rennes, Adels - Presses universitaires de Rennes, (2005).
11- LECLERC-OLIVE Michèle (dir), Affaires locales, De l’espace social communautaire à l’espace public politique, Paris, Karthala – GEMDEV, (2006).
12- LE GALIC Mathias, 2004, La démocratie participative, le cas nantais, Paris, L’Harmattan.
13- MAHDAVI-AMIRI Mostafa (1971). Les pouvoirs locaux et leur évolution dans la loi sur les Conseils provinciaux et départementaux en Iran, Thèse, Téhéran, Université Shahid Beheshti.
14- MAHEY Pierre (2005). Pour une culture de la participation, Paris, ADELS.
15- MENDÈS-FRANCE Pierre (1987). La république moderne, Paris, Gallimard.
16- PIC-SERNAGLIA Patricia, juin-décembre (1991). «Éléments de recherche sur le phénomène d’appropriation par la révolution iranienne du modèle révolutionnaire français», Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien (CEMOTI), n° 12.
17- RANCIÈRE Jacques (2005). La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique,  p. 80.
18- ROSANVALLON Pierre )1976). L’Âge de l’autogestion, Paris, Éditions du Seuil (coll. Points politique).
19- SULLIVAN James W. (2009). Direct legislation by the citizenship through the initiative and referendum, Gloucester, Dodo Press.
20- La Déclaration universelle des droits de l’Homme, http://www.un.org/fr/documents/udhr/, consulté le mai 2010.
21- La Loi d’Orientation (1991). http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353814, consulté le 2 décembre (2009).
22- «Les consultations un enjeu pour les villes», Ministère de l’Équipement, du Logement et des Transports, direction de l’architecture et de l’urbanisme, Plan construction et architecture, Imprimerie Nationale, juin (1992).
23- «Les nouvelles dimensions de la citoyenneté», Cahiers français, n° 316, octobre 2003, la documentation française.
24- «Forum permanent et réseau de centres pour le développement rural en Méditerranée», Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (2009). Ainsi, le choix des exemples présentés est basé sur l’importance et spécificité de ces Conseils en France.