بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت دولتی ،گرایش خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران

3 استاد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت دولتی، گرایش خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

مشارکت از فرآیندهای شهروندی دموکراتیک به شمار می‌رود و طی دهه‌های اخیر در سیاست‌های شهری به موضوعی قابل توجه تبدیل شده است. مشارکت شهروندان در سطوح پایین‌تر حکومت محلی  مانند  نواحی و محلات شهر اهمیت بیشتری می‌یابد. این مقاله با مطالعه شورایاری یکی از محلات تهران، نمایندگی مشارکتی این نهاد را از چهار بعد "اطلاع رسانی"، "مشورتی"، "تصمیم گیری" و "اجرا" بررسی می‌کند. بدین منظور با ده نفر عضو شورایاری محله مصاحبه و از 338 ذینفع محله پیمایش انجام شد. یافته‌ها حاکی از آن است که شورایاران، اطلاع رسانی و مشارکت دادن  ذی‌نفعان در تصمیم گیری‌های خود را ضعیف، مشارکت مشورتی را در حد متوسط و مشارکت  ذی‌نفعان در اجرا را در حد نسبتاً بالایی ارزیابی می‌کنند. اما پیمایش  ذی‌نفعان محله نشان داد که آن‌ها هر چهار بعد نمایندگی مشارکتی را پایین می‌پندارند. این یافته نیاز به تجدید نظر شورایاران در سیاست‌های مشارکتی خود را روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


الف- فارسی
  1. پیران، پرویز . 1385. شوراها در ایران: بودن، نبودن یا چگونه بودن. ماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها ، ش.2: 10-16.
  2. شادمانفر، رضا. 1387. "بررسی تأثیر اجرای الگوی مشارکتی شورایاری محلات در شهر تهران بر مشارکت شهروندان تهرانی با مدیریت شهری"  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.
ب- انگلیسی
 
3- Achterkamp, Marjollein C, and Janita F.J. Vos. 2007. “Critically Identifying stakeholders: Evaluating Boundary Critique as a Vehicle for Stakeholder Identification”. Systems Research and Behavioral science, 24: 3-14.
4- Birch, A. H. 1972. “Representation: Key Concepts in Political Science.London: Macmillan”.
5- Brugha Ruairi, and Zsuzsa Varvasovszky.2000. “Stakeholder Analysis: A Review”. Health Policy and Planning 15(3): 239-246.
6- Cnaan, Ram A. 1991. “Neighborhood- representing Organizations: How Democratic Are They?” The Social Service Review 65 (4): 614-634.
7- Chaskin, Robert J. 2003. “Fostering Neighborhood Democracy: Legitimacy and Accountability within Loosely Coupled Systems. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”. 32: 161-189.
8- Devas, Nick and Ursula Grant .2003. “Local Government Decision-Making- Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda”. Public Administration and Development 23(October): 307-316.
9- Edelenbos, Jurian, and Erik-Hans Klijn .2006.  “Managing Stakeholder Involvement in Decision Making: A Comparative Analysis of Six Interactive Processes in the Netherlands”. Journal of Public Administration Research and Theory 16(3): 417-446.
10- Friedman, Micheal T., and Daniel S. Mason. 2004. “A Stakeholder Approach to Understanding Economic Development Decision Making: Public Subsidies for Professional Sport Facilities”. Economic Development Quarterly 18 (3): 236-254.
11- Green, Abigail Oxley, and Lynsey Hunton-Clarke. 2003. “A Typology of Stakeholder Participation for Company Environmental Decision-Making”. Business Strategy and the Environment no.12:292-299.
12- Guo, Chao and Musso, Juliet A. 2007. “Representation in Nonprofit Voluntary Organizations: A Conceptual Framework”. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 36(2): 308-326.
13- Heller, Patrick, K.N. Harilal and Shubham Chaudhuri. 2007. “Building Local Democracy: Evaluating the Impact of Decentralization in Kerala”, India. World Development 35(4): 626-648.
14- Mohamed, Slah Elzein. 2006. From Ideas to Practice: “The Involvement of Informal Settlement Communities in Policy Making at City Level in South Africa”. South African Review of Sociology 37(1): 35-47.
15- Mitchell, Ronald K., Bradley R. Agle, and Donna J. Wood. 1997. “Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts”. The Academy of Management Review 22(4): 853-885.
16- Musso, Juliet Ann, Alicia Kitsuse, Ivan Lincov, Micheal Sithole, and Terry L. Cooper. 2002. “Planning Neighbourhood Councils in Los Angeles: Self- Determination on a Shoestring, Neighbourhood Participation Project, School of Policy, Planning and Development”, University of Southern California.
17- Peterson, Paul E. 1970. “Participation of the Poor in the Community Action Program”. The American Political Science Review 64(2): 491-507.
18- Pitkin, Hanna Fenichel .2004. “Representation and Democracy: Uneasy Alliance”. Scandinavian Political Studies 27 (3): 335-342.
19- Raco, Mike & John Flint. 2001. “Communities, Places and Institutional Relations: assessing the Role of Area-Based Community Representation in Local Governance”. Political Geography 20: 585-612.
20- Reimer, Neal. 1967. “The Representative: Trustee? Delegate? Partisan? Politico? N.P. : D. C. Heath and Company”.
21- Smith, Lauren Edwars, Laura R. Olson, and Jeffrey A. Fine. 2008. “Substantive Religious Representation in the U.S. Senate”. Political Research Quarterly 63(1):68-82.
22- Urbinati, Nadia, and Mark E. Warren. 2008. “The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory”. Annual Rreview of Political Science 11(June): 387-412.
23- Varvasovszky, Zsuzsa and Ruairi Brugha. 2000. Stakeholder Analysis: A Review”. Health Policy and Planning 15(3): 338-345.