پویایی‌های خط‌مشی عمومی: نظریه و شواهد

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دانشجوی دکتری خط مشی گذاری عمومی دانشگاه طباطبایی

چکیده

«پویایی‌های خط‌مشی عمومی؛ نظریه و شواهد» به شرح دیدگاه «روایت‌های ساختار یافته» به پویایی‌های خط‌مشی می‌پردازد. ایده پویایی‎های خط‎مشی عمومی جدید نیست، پیش‌تر با عنوان‎های رز(1976)، هریسون(1990)، بامگارتنر و جونز (2002) اعلان شده است. باوجوداین، فهم روشنگرانه از تحلیل پویا در ادبیات تئوری خط‎مشی بدون بررسی باقی‌مانده است. مسئله این است که خط‎مشی عمومی بستگی به تصمیمات انسانی دارد. تمام تصمیمات در بافت زمانی اخذ می‎شوند؛ آنها به ناچار تحت تأثیر میراث گذشته و عدم اطمینان به آینده هستند. درون سیستم خط‎مشی، عناصری وجود دارند که به مسیر وابسته هستند و ممکن است برخی از عناصر نیز وابسته نباشند. ضمن اینکه ممکن است رابطه‎ای میان این فرایندهای متعدد در سرعت‎های متفاوت باشد. یک روایت ساختاریافته خط‎مشی باید نهادها، ساختارها و فرایندهایی را مشخص کند که در یک موقعیت بخصوص تاریخی قرارگرفته‌اند. احتمالات و محدودیت‎هایی را که این ساختارها برای عاملان در آن موقعیت‎ها خلق می‎کنند، شناسایی کرده و توضیحاتی از پیامدهای عناصر علّی این ساختارها را به فرایندهای توسعه که در این مدرک تاریخی یافت می‎شوند، پیوند می‎زند.

کلیدواژه‌ها


1-        Kay, Adrian,2006, The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence, Edward Elgar
2-        Hart, Paul ’ t,2008, The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence, Public Administration Vol. 86, No. 1