دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1396 

مقاله پژوهشی

طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران

صفحه 9-28

10.22059/ppolicy.2018.65589

عباس منوریان؛ طیبه عباسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ علی آقا محسنی فشمی


سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL

صفحه 29-50

10.22059/ppolicy.2018.65590

فاطمه حاجی علی عسگری؛ حبیب الله طباطبائیان؛ محمد رضا تقوا؛ فرید ابوالحسنی


فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

صفحه 79-104

10.22059/ppolicy.2018.65592

معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی