دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1396 
1. طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران

صفحه 9-28

عباس منوریان؛ طیبه عباسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ علی آقا محسنی فشمی


2. سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL

صفحه 29-50

فاطمه حاجی علی عسگری؛ حبیب الله طباطبائیان؛ محمد رضا تقوا؛ فرید ابوالحسنی


4. فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

صفحه 79-104

معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396 پاییز 1396، صفحه 1-216 تابستان 1396، صفحه 1-289 بهار 1396، صفحه 1-226