دستورکارها، جایگزین‌ها و سیاست‌های عمومی؛ روش‌شناسی، امکانات نظری و یافته‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

آثار کلاسیک، در هر زمینة علمی، بر پایة دانشی انباشته استوار هستند و به‌واسطة یافته‌های تازه و نوآوری‌هایشان در شمار آثار مهم رشته‌ای خاص قرار می‌گیرند و سبب جریان‌سازی می‌شوند. کتاب دستورکارها، جایگزین‌ها و سیاست‌های عمومی اثر جان کینگدان که نخستین بار در سال 1984 انتشار یافت، یکی از آثار کلاسیک در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی است. این اثر می‌کوشد منطق فرایند سیاستگذاری را تا پیش از مرحلة نهایی تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، یعنی تا جایی که ایده‌ها و طرح‌ها ظهور می‌کنند و دستورکارها و گزینه‌های جایگزین برای اقدام شکل می‌گیرند، توضیح دهد. در اینجا می‌کوشیم شرحی موشکافانه از مبانی روش‌شناختی، امکانات نظری و یافته‌های این اثر داشته باشیم و برآنیم که چنین شرحی می‌تواند بینشی مفید برای پژوهش در زمینه سیاستگذاری عمومی در ایران فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


1- اسمیت، کوین بی. و کریستفر دبلیو، لریمر (1396). درآمدی نظری بر سیاست عمومی. ترجمه بهزاد عطارزاده. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 
2- Baumgartner, Frank J. (2016) “John Kingdon and the evolutionary approach to public policy                     and agenda setting” in Zahariadis, Nikolaos; Handbook of Public Policy Agenda Setting;                                  53-66; Edward Elgar Publishing.
3- Cohen, Michael, James March, and Johan Olsen, "A Garbage Can Model of Organizational             Choice," Administrative Science Quarterly 17 (March 1972): 1-25.
4- Kingdon, John W. (2014) Agendas, alternatives, and public policies.  Essex: Pearson Education          Limited.
5- Kingdon, John W. (2011). Agendas, Alternatives, and Public Policies, 1976, 1977, 1978, 1979            [United States]. Ann Arbor, Mich: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor].
6- Lipson, Michael (2007) A “Garbage Can Model” of UN Peacekeeping”. Global Governance.                  No. 13 (2007), 79–97.
7- Schattschneider, Elmer E. (1960) The Semi-Sovereign People. New York: Holt, Rinehart,                          and Winston.
8- Simon, Herbert, (1966) "Political Research:The Decision-Making Framework," in David Easton, ed., Varieties of Political Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
9- Herweg, Nicole (2016) “Clarifying the Concept of Policy-Communities in the Multiple-Streams Framework” in  Reimut Zohlnhöfer and Friedbert W. Rüb Decision-Making under Ambiguity and Time Constraints: Assessing the Multiple-Streams Framework. Colchester: ECPR press.
10- Eustis, Joanne (2000) “Agenda-Setting: the Universal Service Case”, Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. Blacksburg, Virginia.