سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

ایران میادین مشترک متعددی با کشورهای همسایه دارد. بهره‌برداری یک‌جانبه در حالی تاکنون سیاست رایج ایران در مدیریت میادین مشترک بوده است که در این مقاله نشان داده می‌شود تحت شرایطی همکاری در اداره میدان با دولت شریک منافع ملی را بیشتر  تأمین می‌کند. این مطالعه با بررسی ابعاد مختلف فنی-اقتصادی، سیاسی و حقوقی موضوع، مدلی جهت اولویت‌بندی مبتنی بر هزینه و فایده الگوهای اداره میدان ازنظر  تأمین منافع عمومی کشور ارائه داده است. این بررسی‌ها درباره میادین مشترک بین ایران و عراق به‌عنوان مطالعه موردی به کار گرفته‌شده‌اند. در نهایت نتیجه گرفته‌شده که لازم است ایران گفتگوها با دولت عراق را برای رسیدن به یک الگوی همکاری آغاز کنرده و این پیشنهاد مطرح شده است که همکاری‌ها از میادین کوچک و دست‌نخورده آغاز و به میادین بزرگ و درحال‌توسعه و استفاده از الگوهای وسیع‌تر همکاری گسترش یابد.

کلیدواژه‌ها


1-       آخانی، حسین . 1389. هجوم دوباره گرد و غبار به غرب کشور . خبرآنلاین.
2-       اخوان، مهدی. 1393. “قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص.” پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 1-32.
3-       امانی, مسعود، و مصطفی شفیع زاده خولنجانی. 1391. “تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی.” مجلس و راهبرد 141-171.
4-       1391. تکلیف یکی از میادین مرزی اروندان مشخص شد. NIOC.
5-       جهانی، فرخزاد. 1390. “بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی.” مجله حقوقی دادگستری 113-145.
6-       حیدری، محسن. 1394. انتقاد تند عضو مجلس خبرگان: شرکت نفت همه چیز را نابود کرد. عصر نفت.
7-       شالباف, محسن، و عباس ملکی. 1395. ارائه مدلی جهت تصمیمگیری در انتخاب بهترین روش تعامل در زمینه بهرهبرداری از میادین مشترک نفت خام و گاز طبیعی بین ایران و عراق با استفاده از نظریه بازی ها. دانشگاه آزاد اسلامی.
8-       ضیائی بیگدلی، محمدرضا. 1393. حقوق بینالملل عمومی. کتابخانه گنج دانش.
9-       کاشانی، جواد. 1387. “وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها.” مجله حقوقی 165-219.
10-     محمدی زاده, محمد جواد. 1391. ضربالاجل 15 روزه محیط زیست به شرکت نفت آزادگان. خبرگزاری فارس.
11-     یادگاری، حسین، هدی پناهی نژاد، و محمدحسین امامی میبدی. 1392. بررسی تاثیر توسعه میادین نفتی عراق بر بازار نفت، اوپک و ایران. موسسه مطالعات بین المللی انرژی.
ب) منابع انگلیسی
12- Acheson, Chris. 2011. Disputed Claims in the East China Sea. The National Bureau of Asian Research .
13- 2015. Annual Statistical Bulletin . OPEC.
14- 2009. Iraq-Iran in oilfield dispute. aljazeera.
15- Ong, David. 1999. “Joint Development of International Common Offshore Oil and Gas Deposits: 'Mere' State Practice or Customary International Law?” American Journal of International Law (AJIL) 771-804.
16- 2013. Top Ten Highest Producing Oil Fields. Petro Global News.
17- Wang, Ning. 2013. “Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey .” RONALD COASE INSTITUTE.
18- Wiggins, Steven N., and Libecap, Gary D. 1985. “Oil Field Unitization: Contractual Failure in the Presence of Imperfect Information.” The American Economic Review 368-385.