نقش صندوق عرایض در عرصه سیاستگذاری ژاپن پیشامدرن

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دکتری مطالعات منطقه‌ای و فرهنگی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو ژاپن

چکیده

حاکمان عصرِ پیشامدرن ژاپن با هدف رویارویی تاکتیکی و راهبردی با بحران‌های پیش­رو و پیشگیری از فروپاشی نظام حاکم، دست به انجام یک رشته اصلاحات زدند. مُجاز شمردن فرودستان به طرح مستقیم عرایض (شکایت، انتقاد و پیشنهاد) به فرادستان از طریق نصب صندوق عرایض با هدف ریشه کن ساختن فساد مقامات و آگاهی از درون جامعه از جمله این اقدامات اصلاحی بود. رخوت و رکود حاکم بر عرصه مهم سیاستگذاری و حوزه دیوانی که به طور موروثی در انحصار طبقه سامورایی بود، چاره کار را در فراهم ساختن زمینه مشارکت مردمی و بهره­گیری از خرد جمعی با دریافت انتقادها و پیشنهادهای مناسب از راه صندوق دانست. نرخ بالای باسوادی و آگاهی عمومی، طرح ایده­های ناب و ارتقاء افراد مستعد در نظام اداری و اتخاذ تدابیر مناسب­تر در عرصه سیاستگذاری را در پی داشت. همچنین، پیوستگی تاریخی زمینه­ساز انتقال روح و جوهره ایده صندوق عرایض در مرحله گذار به عصر جدید و تسهیل زمینه برای اقتباس نهادهای مدرنِ همسو و سازگاری با آنها شد.

کلیدواژه‌ها


1-  “Yamashita Kȏnai jȏsho,” in Kokushi dai jiten http://www.japanknowledge.com/body/display/ accessed 7 June (2013).
2- (1994). kyȗji shimon roku: Edo bakufu no shȏgen. (jȏ). Tȏkyȏ: Iwanami shȏten.
3- Cogan, A., Sharpe, S. & J. Hertzberg (1986). “Citizen Participation.” in So., F.S. Hand, I., & B.D. Madowell (Eds). The Practice of State and Regional Planning. Municipal Management Series. Chicago: American Planning Association.
4- Dore, Ronald Philip (1965). “Education in Tokugawa Japan”, University of California Press.
5- Fujita, Satoru (2002-3). kinsei no san dai kaikaku, Nihonshi Riburetto Vol. 48, Tokyo: Yamakawa.
6- Fukaya, Katsumi (1999). “kinsei seiji to hyakushȏ meyasu” in Kȏtaro Iwata & Katsumi Fukaya, eds., shakai ishiki to sekai zȏ, (minshȗ undȏshi: kinsei kara kindai e, series Vol. 2, by Katsu hiro Arai) Tȏkyȏ: Aoki shoten.
7- Harafuji, Hiroshi (1992). “meyasubako.” P. 776 in Kokushi Daijiten (Great Dictionary of National History), Dai 13 shȏ (Vol. 13), ed. Kokushi Daijiten henshȗ iinkai, 1979 – 1997. Tȏkyȏ: Yoshikawa Kabunkan.
8- Hirakawa, Arata (1996). Funso to seron: kinsei minshû no seiji sanka. Todai Shuppnkai.
9- Kasaya, Kazuhiko (2000). The Origin and Development of Japanese-style Organization. translated by Eric C. Rath. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies.
10- Kenjȏ, Yukyo (1979). “Edo bakufu meyasubako he no ichi sojȏ.” Toki no Hȏrei, (chȗ) 1032: 22-31.
11- Kenjȏ, Yukyo (1979). “Edo bakufu meyasubako he no ichi sojȏ.” Toki no Hȏrei, (ge no 2) 1049: 44-50.
12- Kweit, M.G. & Kweit, R.W. (1981). Implementing Citizen Participation in a Bureaucratic Society. Praeger, New York.
13- Mochizuki, Yoshichika (2008) (Heisei 20). “「sojȏdome」ni miru no jikiso” in Ieyasu. Yoshimune. Ietatsu-tenkaki no Tokugawake (Unification, Reform and Westernization: transitional moments in Japanese history and the Tokugawa Shogunal Household). Edited and published by zaidan hȏjin Tokugawa kinen zaidan.
14- OECD (2005), Evaluating Public Participation in Policy Making, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264008960-en
15- Ȏhira, Yȗichi (1995). “(shiryȏ) Meiji shoki Kyȏto meyasubako sojȏ- 「hakoso kenetsu roku」.” Ritsumeikan Law Review (International Ed.) 238 (2): 118-210.
16- Ȏhira, Yȗichi (2003). Meyasubako no kenkyȗ, Ritsumeikan Daigaku Hogakubu sosho, Tokyo: Sobunsha.
17- Ȏishi, Manabu (2003). “Kyȏhȏ kaikaku to shakai henyȏ,” in Manabu Ȏishi Nihon no jidaishi Vol. 16, Tȏkyȏ: Yoshikawa Kobunkan.
18- Ȏishi, Shinzaburȏ (1996). “Bakuhan taisei no tenkai to dȏyȏ” in Kodam Kȏta, Nihon rekishi taikei fukyȗban 10, Tȏkyȏ: Yamakawa Shuppansha.
19- Roberts, Luke S (1994). “The Petition Box in Eighteenth – Century Tosa.” The Seciety for Japanese Studies 20(2): 423 – 458.
20- Roberts, Luke S (1997). “A Petition for a Popularly Chosen Council of Government in Tosa in 1787.” Harvard Journal of Asiatic Studies 57(2): 575-596.
21- Roberts, Luke S (1998). Mercantilism in a Japanese domain: The merchant origins of economic nationalism in 18th – century Tosa. Cambridge University Press.
22- Schneider, Irene (2006). The Petitioning System in Iran: State, Society and Power Relations in the late 19th century. Wiesbaden: Harrasowitz.
23- Wakao, Masaki (2003). “Kyȏhȏ Tenmeiki no shakai to bunka,” in Manabu Ȏishi, Nihon no jidaishi Vol. 16, Tȏkyȏ: Yoshikawa Kobunkan.
24- Yokota, Fuyuhiko (2005). “kinsei no gakugei,” in Osamu Ȏtȏ and others, eds., kinsei shakairon, nihonshi kȏza, Vol. 6, rekishigaku kenkyȗkai and nihonshi kenkyȗkai, Tȏkyȏ: Tȏdai Shuppankai.
Yoshinaga, Guzan (1954) (Showa 29). Kȏsatsu. Meyasubako 2nd edition. Mojikyodo sȏsho dai 1. Mojikyodokai