رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه سمنان

چکیده

تجاری سازی کاراکترهای انیمیشنی هم از بعد اقتصاد فرهنگ و هم از بعد انتقال فرهنگ واجد اهمیت بسیار بوده که در کشور ما مغفول مانده است. خیل محصولات کاراکتر محور با شخصیت‌های خارجی در بازار ایران را می‌توان نماد عدم موفقیت تجاری سازی این محصولات با کاراکترهای داخلی دانست. این مقاله ضمن معرفی چهار بازیگر کلیدی در عرصه خلق کاراکتر و تجاری سازی محصولات مبتنی بر آن، نقش تولیدکنندکان انیمیشن و نهادهای حاکمیتی به عنوان بسترساز را کلیدی می‌داند. آنچه که این مقاله بدان پرداخته، مولفه هایی است که می‌بایست توسط تولید کنندگان انیمیشین در راستای موفقیت در تجاری سازی مد نظر قرار گیرد. همچنین در بخش توصیه‌های سیاستی، به سیاست‌هایی اشاره می‌رود که نهادهای حکومتی می‌بایست در جهت بسترسازی فرایند تجاری سازی مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1366).
2-       بودریار، ژان (1389)؛ جامعه مصرفی،‌ اسطوره‌ها و ساختارها. ترجمه پیروز ایزدی. چاپ چهارم. تهران: ثالث
3-       شافریتز، جی ام و کریستوفر پی. بریک (1390)؛ سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده امریکا. ترجمه حمید رضا ملک محمدی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام
4-       مارش،‌ دیوید و جری استوکر (1384)؛ روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی. چاپ دوم. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
5-       میرمحمدی سیدمحمد، ایزدخواه محمدمهدی، (1392)، الگوی ارزیابی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه در هلدینگها بر مبنای کارت امتیازی متوازن – مورد مطالعه هلدینگ صنایع غذایی سینا، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره14، صص171-196
6-       هومن، حیدر علی (1385)، راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران : سمت
ب) انگلیسی
7- Braun V., Clarke V. (2006) Using Thematic Analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, pp 77-101
8- Charmaz, K (2000) grounded theory : objectivist & constructivist methods , sage publication
9- Hom,P.W & A.J kinicki (2001) ,Toward a greater understanding of how dissatisfaction Drives employee turnover ,academy of management journal
10- Kendra, K & L.J taplin (2004). Project success: a cultural framework, project management journal, No 35.
11- Lieberman, Al and PatriciaEsgate (2014) The Definitive Guide to Entertainment Marketing, PT Press
12- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.