چارچوب تحلیل روایی سیاست: درک و کاربرد تحلیل روایت در پژوهش‌های سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری عمومی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

از زمان تشخیص تمایزات ماهوی میان پدیدارهای طبیعی و انسانی، شناخت و بکارگیری روش‌های علمی متناسب با پرسش‌های حوزه علوم اجتماعی، همواره از جمله زمینه‌های حساس و پویای روش‌شناسی این علوم بوده است. این موضوع در خصوص مطالعات سیاست عمومی نیز صادق است. در ذیل این تلاش‌ها برخی پژوهشگران با مدنظر قراردادن اختلافات میان عقاید اثبات‌گرا و پسااثبات‌گرا، ایده‌ «چارچوب تحلیل روایی سیاست» را معرفی نموده‌اند. باور مشترک این جریان تاکید بر برتری روایت‌ها در برساختن جهان اجتماعی انسان‌ها است. مقاله حاضر تلاش دارد با معرفی «چارچوب تحلیل روایی سیاست» که کم‌تر از ده سال از عمر آن می‌گذرد راهگشای پژوهشگران در درک ابعاد نظری و عملی این چارچوب باشد. بر این اساس تلاش شده است علاوه بر ارایه مبانی نظری چارچوب تحلیل روایت، نحوه پیاده‌سازی آن در پژوهش نیز به صورت گام به گام تشریح شود.

کلیدواژه‌ها


1- Boswell, C., Geddes, A., & Scholten, P. (2011). The role of narratives in migration policy-making: A research framework. The British Journal of Politics and International Relations, 13(1), 1-11.
2- Boyd, A. (2012). Personalising Public Services: Understanding the Personalisation Narrative.
3- Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2015). Public policy praxis: A case approach for understanding policy and analysis. Routledge.
4- Gupta, K., Ripberger, J., & Wehde, W. (2018). Advocacy group messaging on social media: Using the narrative policy framework to study twitter messages about nuclear energy policy in the united states. Policy Studies Journal, 46(1), 119-136.
5- JARVIS, D. S. (2013). State theory and the rise of the regulatory state. In Routledge handbook of public policy (pp. 59-75). Routledge.
6- Jones, M. D. (2018). Advancing the narrative policy framework? The Musings of a potentially unreliable narrator. Policy Studies Journal, 46(4), 724-746.
7- Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong?. Policy Studies Journal, 38(2), 329-353.
8- Jones, M., Shanahan, E., & McBeth, M. (Eds.). (2014). The science of stories: Applications of the narrative policy framework in public policy analysis. Springer.
9- O’Leary, R., Borland, R., Stockwell, T., & MacDonald, M. (2017). Claims in vapour device (e-cigarette) regulation: a narrative policy framework analysis. International Journal of Drug Policy, 44, 31-40.
10- Peters, B. G., & Pierre, J. (Eds.). (2006). Handbook of public policy. Sage.
11- Roe, E. (1994). Narrative policy analysis: Theory and practice. Duke University Press.
12- Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2011). Policy narratives and policy processes. Policy Studies Journal, 39(3), 535-561.
13- Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2018). How to conduct a narrative policy framework study. The Social Science Journal, 55(3), 332-345.
14- Shanahan, E. A., Jones, M. D., McBeth, M. K., & Radaelli, C. M. (2018). The narrative policy framework. In Theories of the policy process (pp. 173-213). Routledge.
15- Smith, K. B., & Larimer, C. (2018). The Public Policy Theory Primer.
16- Tolchard,H. (2017). https://bpr.berkeley.edu/2017/12/05/the-power-in-a-political-narrative/
17- Weible, C. M., Olofsson, K. L., Costie, D. P., Katz, J. M., & Heikkila, T. (2016). Enhancing precision and clarity in the study of policy narratives: An analysis of climate and air issues in Delhi, India. Review of Policy Research, 33(4), 420-441.
Zahariadis, N. (Ed.). (2016). Handbook of public policy agenda setting. Edward Elgar Publishing