شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران

4 استادیار شیلات دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

افزایش سطح آب دریا یکی از خطرناکترین پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم است که تهدیدی جدی برای مناطق ساحلی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل چهارچوب جریانات چندگانه کینگدون‌ به منظور شناسایی عواملی است که از افزایش سطح آب دریا به عنوان یک مسأله نیازمند دستورگذاری خط‌مشی در مناطق ساحلی جنوبی ایران ممانعت به عمل می‌آورد. روش پژوهش از نوع آمیخته و از نظر گردآوری داده‌ها نیز از نوع تحقیقات کیفی و اکتشافی است که با استفاده از تکنیک دلفی انجام گردید. اعضای پنل دلفی در مجموع 10 گویه را مطرح نمودند که در نهایت 9 گویه بیشترین ضریب اهمیت را به ترتیب اولویت کسب نمودند.نتایج بیان می‌کنند که دیدگاه‌های مبهمی در سطوح خط‌مشی‌گذاری نسبت به افزایش سطح آب دریا به عنوان یک مسأله عمومی وجود دارد و اجماع نظر روشنی درخصوص لزوم توجه به این مسأله وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


1- فتحی، الهه (1395) ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮدی ﺟﻤﻌﯿﺖ ایران در سال 1390، ماهنامه تحلیلی پژوهشی آمار، شماره 17، فروردین و اردیبهشت 1395، جلد 4، شماره 1، صفحه 24 – 26.
2- نامی، محمد حسن؛ عباسی سمنانی، علیرضا؛ صمدی، مهدی (1391) بررسی اثرات و نتایج گرم شدن کره زمین و بالا آمدن آب دریای مکران و خلیج فارس بر سواحل و جزایر جنوب کشور در 50 سال آینده، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 لغایت 30 بهمن 1391، صفحه 1 – 7.
 
3- Agnone J, (2007), “Amplifying public opinion: The policy impact of the U.S. environmental movement” Social Forces 85. p.1593–1620.
4- Alexander, K. S., Ryan, A., & Measham, T. G. (2012). Managed retreat of coastal communities: Understanding responses to projected sea level rise. Journal of Environmental Planning and Management, 55(4), p. 409–433.
5- Amundsen H, Berglund F, Westskogô H, (2010), “Overcoming barriers to climate change adaptation – a question of multilevel governance?” Environment and Planning C: Government and Policy 28. p. 276–289.
6- Baumgartner F R, Jones B D, (1993), Agendas and Instability in American Politics (University of Chicago Press, Chicago).
7- Biesbroek G R, Termeer C J A M, Kabat P, Klostermann J E M, (2009), “Institutional governance barriers for the development and implementation of climate adaptation strategies”, International Human Dimensions Programme (IHDP) Conference “Earth System Governance: People, Places, and the Planet”, Amsterdam, 2–4 December.
8- Binder B, (2011), “Impact of climate change on public health” Public Manager 40. p.32–36.
9- Birkland, Thomas A. 1998. ‘‘Focusing events, mobilization, and agenda setting.’’ Journal of Public Policy 18 (1) January, p.53–74.
10- Brodmerkel, A. (2018) Homeowner perceptions of North Carolina sea level rise policy. Department of Environment and Ecology University of North Carolina at Chapel Hill.
11- Brody S, Grover H, Lindquist E, Vedlitz A, (2010), “Examining climate change mitigation and adaptation behaviours among public sector organisations in the USA” Local Environment 15. p.591–603.
12- Cobb, Roger W., and Charles D. Elder. (1983). Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building. 2nd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
13- Crabbé P, Robin M, (2006), “Institutional adaptation of water resource infrastructures to climate change in Eastern Ontario” Climatic Change 78. p.103–133.
14- Dalkey, N. and Helmer, O. (1963), “An experimental application of the Delphi method to the use of experts”,Management Science, Vol. 9 No. 3, p.458-67.
15- Dannevig H, Hovelsrud G K, Husabø I A, (2013), “Driving the agenda for climate change adaptation in Norwegian municipalities” Environment and Planning C: Government and Policy 31. p.490–505.
16- Downs A, (1972), “Up and down with ecology—the ‘issue-attention cycle’” The Public Interest 28. p.38–50.
17- Goharnejad, H., Shamsai, A., Hosseini, S. A. (2013) Vulnerability assessment of southern coastal areas of Iran to sea level rise: evaluation of climate change impact, Oceanologia (55), p. 611-637.
18- Hilgartner, S. And Bosk, C., (1988). The rise and fall of social problems: a public arenas model. American Journal of Sociology, 94, p.53-78.
19- Hjerpe M, Storbjörk S, Alberth J, (2014), “There is nothing political in it”: triggers of local political leaders’ engagement in climate adaptation” Local Environment Epub ahead of print.
20- Houston, D. and L. Richardson. (2000). ‘The Politics of Air Bag Safety: A Competition among Problem Definitions’, Policy Studies Journal, 28, 3, p.485–501.
21- Howlett M, Ramesh M, Perl A, (2009), Studying Public Policy: Policy Cycles & Policy Subsystems 3rd edition (Oxford University Press, Ontario, Canada).
22- Huidobro M, (2012), “Institutional deficit and lack of legitimacy: the challenges of climate change governance in Hong Kong” Environmental Politics 21. p.791–810.
23- Intergovernmental Panel on Climate Change, (2013), Climate Change 2013: The Pysical Science Basis (Cambridge University Press, New York, NY).
24- Kingdon J W, (1995), Agendas, Alternatives, and Public Policies (Addison Wesley Longman, New York, NY).
25- Kingdon, JohnW. (2003). Agendas, Alternatives and Public Policies. New York: Longman.
26- Linstone, H.A., & Turoff, M. (Eds.). (1975). The Delphi Method: Techniques and Applications. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.
27- McGloughlin J S, Sweeney J, 2011, “Multi-level climate policies in Ireland” Irish Geography 44. p.137–150.
28- Moser S C, (2005), “Impact assessments and policy responses to sea-level rise in three US states: an exploration of human-dimension uncertainties” Global Environmental Change 15. p.353–369.
29- Ngorana, S. D., Xue, X. (2015), Addressing urban sprawl in Douala, Cameroon: Lessons from Xiamen integrated coastal management. Journal of Urban Management, 4, p.53–72.
30- Nicholls R J, Kebede A S, (2012), “Indirect impacts of coastal climate change and sea-level rise: the UK example” Climate Policy 12. p.28–S52.
31- Nisbet M C, Myers T, (2007), “The polls—trends: twenty years of public opinion about global warming” Public Opinion Quarterly 71. p.444–470.
32- Okoli, C. and Pawlowski, S.D. (2004), “The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications”, Information & Management, Vol. 42 No. 1, pp. 15-29.
33- Orderu G I, Kelman I, (2011), “Norweigan mayoral awareness of and attitudes towards climate change” International Journak of Environmental Studies 68. p.667–686.
34- Pelissero, John P. (2003), ‘‘The political environment of cities in the twenty-first century.’’ In Cities, Politics, and Policy, edited by John P. Pelissero.Washington, D.C.: CQ Press.
35- Powell, C. (2003). The Delphi Techniqe Myths and Realities. Journal of Advanced Nursing.
36- Pralle S B, (2009), “Agenda-setting and climate change” Environmental Politics 18(5). p.781–799.
37- Rabe B G, (2010), “Introduction: the challenges of U.S. climate governance”, in Greenhouse Governance: Addressing Climate Change in America Ed. B G Rabe (Brookings Institution Press, Washington, DC) p.3–23.
38- RAND Corporation. (2012), Delphi Method. Retrieved from http://www.rand.org/topics/delphi-method.html
39- Ridde, V. (2008). ‘Equity and Health Policy in Africa: Using Concept Mapping in Burkina Faso’, BMC Health Service Research, 8, 90, 22 April.
40- Rochefort, D.A. and Cobb, R.W., 1994. The politics of problem definition. Lawrence, KS: University Press of Kansas.
41- Selman J, Daigle M, (2011), “Attracting strange bedfellows: climate users reshape the conversation” Public Manager 40. p.51–54.
42- Simon M V, Alm L R, (1995), “Policy windows and two-level games: explaining the passage of acid-rain legislation in the Clean Air Act of 1990” Environment and Planning C: Government and Policy 13. p.459–478.
43- Solecki W D, Shelley F M, (1996), “Pollution, political agendas, and policy windows: environmental policy on the eve of Silent Spring” Environment and Planning C: Government and Policy 14. p.451–468.
44- Stone, D., (1988), Policy paradox and political reason. Glenview, IL: Scott, Foresman, and Company.
45- Tversky, A. and Kahneman, D. (1974), Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science, 185(4157), p.1124-1131.
46- Wang, G., Zhang, J., He, R., Liu, C., Ma, T., Bao, Z., Liu, Y., (2017), Runoff sensitivity to climate change for hydro-climatically different catchments in China. Stoch. Environ. Res. Risk Assess. 31, p.1011–1021.
47- Yusuf, J. E., Neill, K., Burton, S. J., Ash, I. K. and Mahar, K. (2016) The Sea Is Rising… But Not onto the Policy Agenda: A Multiple Streams Approach to Understanding Sea Level Rise Policies. Environment and Planning C: Government and Policy 34. P. 228-243.