شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط‏مشی‌‏ها ی عمومی در وزارت نیرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

خط‏مشی‏های آب و برق بعنوان محور توسعه از مهمترین خط‏مشی‏‏های‏ عمومی کشور محسوب می‏شوند و اجرای موفق آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق این خط‏مشی‏ها‏ در وزارت نیرو صورت گرفته و جامعه آماری آن، خبرگان صنعت آب و برق و ابزار جمع‏آوری اطلاعات، مصاحبه بوده است. نمونه‏ها بصورت هدفمند انتخاب و حجم نمونه براساس «اشباع نظری» تعیین و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از «روش تحلیل مضمون» انجام شده است. یافته‏های این پژوهش، شناسایی 105 عامل موثر در قالب 6 مضمون فراگیر شامل خط مشی، جامعه هدف، ویژگی‏های مجریان، بروکراسی و نظام اداری و عوامل محیطی و نظارت و ارزیابی و همچنین در چارچوب نظریه اقتضایی، کشف 17عامل مؤثر جدید بوده است که با کاربست آن ضریب موفقیت اجرا در وزارت نیرو افزایش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


1 - پیغمبرزاده، سیدمحمدمهدی و همکاران .‏1398.‏«‏شناسایی ابعاد اجرای خطمشی‏های کنترل آلودگی هوا ». فصلنامه خط­مشی­گذاری عمومی در مدیریت. صص 35-19.
2 - حاجی زاده، ابراهیم و محمد اصغری .‏1390.‏ روش های و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. تهران. جهاد دانشگاهی. چاپ اول.
3 - دانایی فرد، حسن، عمادالدین ثقفی و اصغر مشبکی. 1389. «اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خطمشی». پژوهشهای مدیریت در ایران، صص 106-80.
4 - قربانی زاده، وجه اله، فتاح شریف زاده و رسول معتضدیان .‏1396.‏«تحلیل مسائل اجرای خط‏مشی‏های اداری»، مطالعات مدیریت راهبردی، صص 67-95.
5 - کاظمی‌نژاد، ساسان، سیدمهدی الوانی و مینا جمشیدی ایوانکی .‏1398.‏ «طراحی مدل اجرای خط‏مشی‌های انرژی در بخش نفت و گاز». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. صص 68-37.
6 - کمالی، یحیی، صدیقه شیخ زاده جوشانی و فاطمه احمدی نژاد . 1399. «اجرای سیاستهای عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاستها» سیاستگذاری عمومی، دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحات 275-2 253-275.
7 - گیوریان، حسن و محمدرضا ربیعی مندجین .1394. فرآیند خط‏مشی‏گذاری دولتی پیشرفته، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
8 - لکی، بهمن (1397) . بررسی نارسائی های تدوین و اجرای خط مشی گذاری. رویکردهای پژوهشی در نوین مدیریت و حسابداری. صص109-97.
9 - مرکز پژوهش های مجلس .‏1396. «‏بررسی عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم»‏
10- Alexander, Ernest R. (1985). From Idea to Action: Notes for a Contingency Theory of the Policy Implementation Process.Administration and Society, vol. 16 , 4: 403-426.
11- Andrews, Matt, Lant Pritchett, and Michael Woolcock .‏2017.‏ Building State Capability:Evidence, Analysis, Action, New York. Oxford University Press.
12- Bartholomew, u, and O.E. E Chukwuemeka .‏2013.‏ “‏the Obstacles to ffective Policy Implementation by the Public Bureaucracy in Developing Nations:The Case of Nigeria/Singaporean”. Journal of Business Economics andManagement Studies. Pp. 34-43.
13- Batsuuri, Gunjidmaa .‏2016.‏ “‏Foreign Investment Policy Implementation Effectiveness: A Case Study from Mongolia”‏.
14- Bhuyan, Anita, anne Jorgensen, and Suneeta Sharma .‏2010.‏ Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation Assessment Tool. Washington DC.
15- Candido, Carlos J.F and Sergio P Santos .‏2019.‏”‏ Implementation obstacles and strategy implementation failure”. Baltic Journal of Management.
16- Chompucot, MC .‏2011.‏ ‏Major factors affecting educational policy implementation effectiveness for the three southernmost provinces of Thailand as perceived by school directors: Doctor Of Philosophy thesis [http://libdcms. nida. ac. th/thesis6]
17- Iyanda, KA, and SD Bello .‏2016.” Problems and Challenges of Policy Implementation for National Development”. Research on Humanities and Social Sciences.
18- Kenbeek, seth D, Christopher Bone, and Cassandra Moseley .‏2016.‏”‏A network modeling approach to policy implementation in natural resource management agencies”‏ .Environment and Urban Systems. Pp. 155–177.
19- King, N, and Horrocks, C. 2010. Interviews in Qualitative Research. London: Sage.
20- Marume, S. B. M .‏2017.‏ “‏ Public Policy and Factors Influencing PublicPolicy”‏. International Journal of Engineering Science Inventio, Pp. 6-14
21- McConnel, Allan .‏2010.‏ “‏Policy success, policy failure and grey areas in-between”‏. Journal of Public Policy, pp. 345-362.
22- Pall, Goutom k, Adrian j Bridg, Martin Skitmore, and Jason Gray .‏2016.‏ “‏Comprehensive review of delays in power transmission projects”.‏IET Journals, IET Generation, Transmission & Distribution. pp.3393–3404.
23- Paudel, R. 2009. ”A Critical Account Policy of Implementation Theories Status and Reconsideration.” Nepalese Journal of public Policy Public and Governance 36-54.
24- Skarica, Mihovil .‏2020. Implemntation of TheStrategy For Public Administration Development In Crotia .‏2015-2020.‏ A Mid-Term Evaluation. Croatia: Faculty of Law, University of Zagreb.
25- Smith, Thomas b.‏1973. The Policy Implementation Process. Policy Sciencess. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam-Printed in Scotland.
26- Zidane, yousef JT, and Bjorn Andersen .‏2018.‏”‏Causes of delay and their cures in major Norwegian projects”‏. Journal of modern project management.