بررسی گفتمان پاسخگویی دولت‏‌ها در بخش نظام اداری ایران با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

فلسفه پاسخگویی و تحقق آن برای پاسخ به مشکلات نظام اداری ضامن سلامت عملکرد دولتمردان‏ حاکم بر کشورهاست. این مقاله با بررسی گفتمان پاسخگویی دولت‌‏ها، به تحلیل نظرات دولت‏‌های دهم و یازدهم با محوریت نظام اداری از بعد کیفی می‏‌پردازد. روش پژوهش، استفاده از مدل تحلیل ون‏دایک و فرکلاف بوده و با لحاظ کردن فضای سیاسی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نیروهای ایدئولوژیک جامعه، مواضع و چگونگی واکنش دو دولت را مشخص می‌‏کند. جامعه اطلاعاتی، گزیده سخنان روسای جمهور در دو دوره مختلف درباره نظام اداری منتشر شده در روزنامه‏‌های کثیرالانتشار است که پنج متن طی سال‏‌های 1388 تا 1396 برای نمونه و بر مبنای روش نمونه‌‏گیری هدفمند انتخاب شد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی نشان داد که گفتمان دولت دهم؛ الگوهای بومی توسعه، کاهش هزینه‏‌های اداری، خدمتگزاری مسئولین و توسعه کشاورزی و گفتمان دولت یازدهم؛ بسترسازی مناسب، پاسخگویی و شفافیت، قانون‏گرایی و اعتدال است.

کلیدواژه‌ها