تدوین مدل فرایندی سیاستگذاری در سازمانهای دولتی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی؛ دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار رشته مدیریت؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

یکی از نقش­های اصلی سطح حاکمیتی در سازمان­های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ­ها، سیاست­گذاری برای سازمان­های زیرمجموعه می­باشد. متاسفانه در بسیاری از آنها به دلیل غفلت از برخی مراحل مهم سیاست­گذاری، سیاست­های مناسبی تدوین نمی­شود و موجب عدم دستیابی به اهداف می­گردد. هدف این پژوهش ارائه مدلی فرایندی برای سیاست­­گذاری در سازمان­های دولتی در پرتو تحلیل محتوای کیفی می­باشد. اصالت و ارزش این مقاله به این واقعیت است که مدلی که اکثر جنبه­های سیاست­گذاری را مدنظر قرار داده باشد تا بتوان با اتکا به آن از آسیب­های غفلت از مراحل مهم پیشگیری نمود وجود ندارد و در این پژوهش تلاش شده که این خلأ پوشش داده شود. برای این منظور به تحلیل محتوای مدل­های فرایندی سیاست­گذاری در ادبیات و برگزاری 14 مصاحبه عمیق پرداخته شد. نتیجه نهایی این پژوهش به صورتی مدلی است که از چهار مرحله اصلی مسئله­یابی، تدوین سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی پسین تشکیل شده و گام­های هر مرحله و ارتباطات آن­ها مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       الوانی، سیدمهدی؛ شریف­زاده، فتاح؛ (1392)"فرایند سیاست­گذاری عمومی"، (چاپ یازدهم)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
2-       سوشیل، شارما؛ (1391) "پویایی­های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی"، (تیموری، ابراهیم؛ نورعلی، علیرضا؛ ولی­زاده، نریمان)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
3-       حسینی، سید یعقوب، سلیمی فرد، خدا کرم، یدالهی، شهربانو (1391)، "طراحی مدلی برای اندازه­گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه گیری میزان آن در بین شرکت­های استفاده کننده از نرم­افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران"، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره 1، صفحات 21 تا 43.
4-       سرمد، زهره؛ حجازی، الهه؛ بازرگان، عباس؛ (1394)"روش­های تحقیق در علوم رفتاری"، (چاپ 28)، تهران، نشر آگاه.
ب) انگلیسی
5-        Ahrens, Nathaniel; (2013) "China's Industrial PolicyMaking Process", A Report of the Center for Strategic and International Studies hills Program on governance.
6-        Althenus, Catherine; Bridgman, Peter; Davis, Glyn; (2012), "The Australian Policy Handbook". (fifth Edition), Allen $ Unwin Publication.
7-        Barkenbus, Jack;(1998)."Expertise and the Policy Cycles", Energy, Environment and Resources Center.
8-        Buchholz, Rogene; (1985) "Essentials of Public Policy for Management", Prentice hall Publication.
9-        Carl V. Patton, David S. Sawicki, Jennifer J. Clark, (2013), "Basic Methods of Policy Analysis and Planning"(third Edition), Pearson Publication.
10-     Chun-hsu Lin, Lihchyi Wen, Yue-mi Tsai, (2010) "Applying decision-making tools to national e-waste recycling policy: An example of Analytic Hierarchy Process". Journal of Waste Management. May; 30(5), pp. 863-869.
11-     Denhart, Robert; Denhart, Janet; Blanc, Tara; (2013) "Public Administration: An Action Orientation", wadsworth Publication.
12-     Departmental Regulatory Impact Units (DRIUs), (2004), "Better Policy Making & Regulatory Impact Assessment: A Guide for Northern Ireland"
13-     Duncan MacRae, Jr., and James A. Wilde(1979), "Policy Analysis for Public Decisions" (North Scituate, MA: Duxbury Press).
14-     E.Kraft, Michael; R.Furlong, Scott,(2014) "Public Policy: Politics, Analysis, and Alternative". Washington: CQ Press, a Division of SAGE Publications, lnc. (fifth Edition)
15-     E.Walker, Warren; (2000) "Policy Analysis: A Systematic Approach to Supporting Policy Making in the Public Sector", Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Volume 9, Issue 1-3, pp 11-27.
16-     Edward S. Quade,(1989) "Analysis for Public Decisions", (third Edition), Pearson Publication, .
17-     Epko Nta, Esq., Chairman; (2014) "Governance and the public policy process:Transforming Nigeria into a Truly Modern Society", a public lecture, Annual Inaugural Public Lecture.
18-     Fahrenkrog, G., Polt, W., Rago, J., Tubke, A., Zinocker, /k., Arvanitis, S., et al.  (2002);"RTD Evauation Toolb ox- assessing the Socio- Economic Impact of RTD-Policies". (G. Fahrenkrog, W. Polt, J. Rago, A. Tubke, & K. Zinocker, Eds.) Seville, Spain: European Commission.
19-     Ferris, Tom; (2015) "Reflections on the Public Policy Process in Ireland", Journal of Administration. Volume 62, No. 4.
20-     [20] Ghavifekr, Simin; Hussin, Sufean; Faizal A.Ghani, Muhammad; (2011)"The process of Malaysian smart school policy cycle: A Qualitative Analysis". Journal of Research and Reflections in Education,Vol.5, No.2, pp.83-104.
21-      Harry Hatry, Louis Blair, Donald Fisk, and Wayne Kimmel, (1976) "Program Analysis for State and Local Governments"(Urban Institute).
22-     Hill, Michael;Varone, Frederic;(2005) "The Public Policy Process", Harlow, England, Pearson-longman, (forth Edition).
23-     HM Treasury Guidance;(2011) "The Magenta Book, Guidance for evaluation", London. (first Edition)
24-      Howlett, Michael; Ramesh, M. ; Perl, Anthony;(2009), "Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Decisions", Oxford University Press, (first Edition).
25-     Jahn, Werner; and Wegrich, kai; (2007) "Theories of the policy cycle". In:F.Fisher, G.J.Miller and M.S. Sidney (Eds.). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods. New Yor: Taylor & Francis, (first Edition)
26-     K.Colebatch, Hal; (1998), "Policy", University of Minnesota Press,(first Edition).
27-     Kay, Adrian; (2006) "The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence", Cheltenhaum, YK:Edward Elgar Publishing. (first edition)
28-     Lasswell, Harold Dwight; (1971) "A Preview of Policy Sciences"; American Elsevier Publication.
29-     Lerner, Daniel;Lasswell, Harold Dwight; (1951); "The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method"; Stanford: Stanford University Press.
30-     N.Dunn, William; (2011) "Public Policy Analysis" Routledge Publication.
31-     Pacesila, Mihaela; Profiroiu, Alina; (2006) "Recent evolution Concerning the study of public policy"; Journal of Administration of Management Public. Volume 7, pp.149-156.
32-     Pal, Leslie. (2010), "Beyond Policy analysis: Public Issue Management in Turbulent Times", (4th Edition), Nelson.
33-     Parsons, D.Wayne;(1995) "Public Policy: an Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis", Edward Elgar Publication.
34-     R.Dye, Thomas;(2012) "Understanding Public Policy" Pearson Publication, (fourteenth Edition).
35-     Susan Purdon, Carli Lessof, Kandy Woodfield and Caroline Bryson, (2001) "Research Methods for Policy Evaluation", National Centre for Social Research.
36-     Weimer, David; R.Vining, Aidan; (2010); "Policy Analysis: Concepts and Practice".Taylor & Francis Publication, (fifth edition).
37-     Wu, Xun; Lai, Allen,; Choi, Do Lim; (2012) "Teaching Public Policy in East Asia: Aspirations, Potentials and Challengs", Journal of Comparative Policy Analysis: Volume 14,No. 5.