سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر، ناظر به شناسایی مهمترین عوامل موثر بر توسعۀ گردشگری در کشورهای برگزیده است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه­های اصلی سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری با الهام گرفتن از تجارب کشورهای برگزیده است. برای این منظور، بیانیه­ها و اسناد سیاستگذاری این کشورها با رویکرد تطبیقی، بررسی و طی فرآیند تحلیل محتوای کیفی، در سه گام کدگذاری باز، محوری و گزینشی، تحلیل شده است. سرانجام  مسیر اجرای پژوهش با شناسایی 124 کد اولیه و دسته­بندی آنها در قالب 34 کد محوری و 7 گروه اصلی؛ پژوهشگران را به تبیین مضامین اصلی و مقوله­بندی اطلاعات هدایت کرد. نتایج این فرایند بیانگر آن بود که مهمترین هدف سیاستگذاری گردشگری در کشورهای برگزیده، توسعه پایدار گردشگری و حفظ فرهنگ بومی است. مهمترین عوامل مورد توجه سیاست‌گذاران گردشگری نیز عبارتند از توسعۀ کارآفرینی و نوآوری، تصویرسازی موثر و کارآمد کشور در سطح بین­الملل، بازاریابی محصولات، توسعۀ سرمایه­های علمی و انسانی، توسعه و تقویت زیرساخت­ها، و بهبود محیط فعالیت کسب‌وکارهای گردشگری.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی
1-   اسناد بالادستی کشور: سند چشم انداز 1404، قانون برنامه­ی پنجم و ششم توسعه­ی کشور، سیاست­‌های کلان میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، مصوّب در جلسه هیات وزیران (شماره ۵۹۴۴۷/۳۱۰۹۰ مورخ 14/10/1383).
2-     اشتراس، آﻧﺴﻠﻢ و ﻛﻮرﺑﻴﻦ، ﺟﻮﻟﻴﺖ (1385)، اﺻﻮل روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ «ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ روﻳﻪ ﻫﺎ و ﺷﻴﻮهﻫﺎ» ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻴﻮک ﻣﺤﻤﺪی، ﺗﻬﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
3-     ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا، (1390)، تحلیل محتوای کیفی، نشریۀ علمی-پژوهشی پژوهش، سال سوم، شماره­ی دوم، صص.44-15.
4-     دانایی­فرد، حسن و همکاران، (1391)، ارتقای ظرفیت گردشگری ایران: تحلیلی بر ابزار‌های خط­مشی گذاری ملی، مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شماره19. صص 24-1.
5-     ضرغام بروجنی، حمید و شالبافیان، علی­اصغر، (1391)، سیاست­های گردشگری کشورها (مطالعه­ای تطبیقی)، تهران: مهکامه.
6-     نات، راگهو، (1385)، مدیریت تطبیقی، ترجمه عباس منوریان، تهران: مهربان ناشر.
ب) منابع انگلیسی
7- Ács, Z., J. Autio, E., Szerb, L., (2014), National Systems of Entrepreneurship: Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43, pp. 476– 494.
8- Ács, Z., J., & Szerb, l., (2007), Entrepreneurship , Economic Growth and Public Policy, Small Business Economics 28: pp.109–122, Springer.
9- Ács, Z., J., & Virgill, N., (2010), Entrepreneurship in Developing Countries, in ACS, Z., & D. B. Audretsch, (Eds). Handbook of Entrepreneurship Research, Chapter 18, Springer, pp.485-514.
10- Akbaba, A., (2012). Understanding Small Tourism Businesses: A Perspective from Turkey, Journal of Hospitality and Tourism Management, 19(9): 1-17.
11- Audretsch, D. B., I. Grilo, & A. R. Thurik (2007). Explaining entrepreneurship and the role of policy: A Framework, Handbook of Research on Entrepreneurship Policy. Cheltanham: Edward Elgar, pp.1-17.
12- Anderson, J. E. (2004). Public policy making, New York: Houghton Mifflin.
13- Audretsch, D. B., I. Grilo, & A. R. Thurik (2007). Explaining entrepreneurship and the role of policy: A Framework, in D. B. Audretsch, I. Grilo, & A. R. Thurik (eds). Handbook of Research on Entrepreneurship Policy. Cheltanham: Edward Elgar, pp.1-17.
14- Audrestch, D. B., Thurik, A. R., Verheul, I., & Wennekers, S. (Eds.). (2002). Entrepreneurship: Determinants and Policy in a European–US Comparison. Boston, Dodrecht and London: Kluwer.
15- Bosma, N., Jones, K., Autio, E. & Levie, J. (2008). Global Entrepreneurship Monitor 2007 executive report. London: Global Entrepreneurship Research Association.
16- European Union. (2012). SME Policy Index, Progress in the Implementation of the Small Business Act for Europe.
17- Flint, D., Gammelgaard, B., Manuj, I., & Pohlen, T. L. (2012). A reviewer's guide to the grounded theory methodology in logistics and supply chain management research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Pp.794-803.
18- Garcia, F. A. (2014), A comparative study of the evolution of tourism policy in Spain and Portugal, Tourism Management Perspectives11,34–50.
19- Gunawardana, M. R., and Sanjeewani H.L.G. (2009), Planning implications and sustainability of tourism: a comparative study of Hikkaduwa and Bentotoa, Sri Lanka, Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts: 67-86.
20- Hoffmann, A. N., (2007), A rough guide to entrepreneurship policy, in Audrestch, D. B., Grilo, I., & Thurik, A. R (eds). Handbook of Entrepreneurship Research, Chapter 8, Edward Elgar, pp.140-172.
21- Hall, C. M., (1994), Introduction to tourism in Australia: impacts, planning and development. 2dn edition. Melbourne: Longman Cheshire.
22- Hamzah, A. (2004). Policy and planning of the tourism industry in Malaysia; The 6th. ADRF General Meeting, 2004 Bangkok, Thailand.
23- Henrekson, M., & Stenkula, M., (2010), Entrepreneurship and Public Policy, in ACS, Z., & D. B. Audretsch, (eds). Handbook of Entrepreneurship Research, Chapter 21, Springer, pp.595-637.
24- Jaafar, M., Abdul-Aziz, A. R., Maideen, S. A., Mohd, S. Z., (2011), Entrepreneurship in the tourism industry: Issues in developing countries, International Journal of Hospitality Management 30, 827– 835.
25- Lee, J. (2001). A grounded theory: integration and internalization in ERP adoption and use.
26- Lordkipanidze, M., Brezet, H., Backman, M. (2005). The Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development, Journal of Cleaner Production, (13): 787- 798.
27- Lundström, A., Stevenson, L., (2002). On the Road to Entrepreneurship Policy. Volume 1 of the Entrepreneurship Policy for the Future Series. Örebro: FSF.
28- Marzuki, A. (2010). Tourism Development in Malaysia. A review of federal government policies, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management; No.8.
29- Najda-Janoszka, M., Kopera, S., (2014), Exploring barriers to innovation in tourism industry – the case of southern region of Poland. Procedia - Social and Behavioral Sciences 110. 190 – 201
30- Norback, J., Persson, l., Douhan, R., (2014). Entrepreneurship Policy and Globalization. Journal of Development Economics, doi: 10.1016/j.jdeveco.
31- Nybakk, E., Hansen, E., (2008), Entrepreneurial attitude, innovation and performance among Norwegian nature-based tourism enterprises, Forest Policy and Economics 10, 473– 479.
32- OECD (2007), OECD Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes.
33- Padgett, D. (2004). The qualitative research experience: Wadsworth/Thomson Learning.
34- Redford, T. D., (2012), Entrepreneurship and Public Policy for today and tomorrow's Portuguese Republic, Working paper, Portuguese Studies Program, University of California, Berkeley.
35- Rigby, J., & Ramlogan, R., (2013), The Impact and Effectiveness of Entrepreneurship Policy. Nesta Working Paper No. 13/01.
36- Shane, Scott A. (2008). The Illusions of Entrepreneurship. New Haven and London: Yale University Press.
37- Sharpley, R. (2008). Planning for tourism: the case of Dubai. Tourism and Hospitality Planning & Development, 5(1), 13 – 30.
38- Stevenson, L. & Lundström, A., (2001). Entrepreneurship policy for the future: best practice components, Keynote Presentation at the 46th World Conference of the International, Council for Small Business, June 18.
39- Stevenson, l. & Lundström, A., (2007), Dressing the emperor: the fabric of entrepreneurship policy, in D. B. Audretsch, I. Grilo, & A. R. Thurik (eds). Handbook of Research on Entrepreneurship Policy. Cheltanham: Edward Elgar, pp. 94 - 130.
40- Thomas, R., Shaw, G., Page, S.J. (2011). Understanding small firms in tourism: A perspective on research trends and challenges. Tourism Management, 32(5), 963 – 976.
41- Tourism Australia (2011). National Tourism Strategy. Department of Resource, Energy & Tourism.
42- Tourism strategy of turkey, 2007-2023. Ministry of Culture & Tourism.
43- Tsai, W.H., Kuo, H.C., (2011), Entrepreneurship policy evaluation and decision analysis for SMEs, Expert Systems with Applications 38. 8343–8351.
44- Wanhill, S. (2005), Role of government incentives. Tourism Management 23(1): 67– 84.
45- World Tourism Organization (UNWTO) Tourism Highlights, 2005, 2011, 2012, 2013 & 2014 Report.
46- World Travel & Tourism Council (WTTC), (2013), Benchmarking Travel & Tourism in Turkey, how does Travel & Tourism compare to other sectors? Summary of Findings, November.