سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای در حال توسعه: استراتژی‌ها و انتخاب‌های سیاستی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

«سیاستگذاری اصلاح آموزشی در کشورهای درحال توسعه: استراتژی‌ها و انتخاب‌های سیاستی» تلاش دارد تا به سیاستگذاران در این کشورها کمک کند تا فرآیندها و سیاست‌های اصلاح آموزشی و همچنین انتخاب‌های سیاستی موجود برای آنها را بهتر درک کنند. این کتاب بر محتوای انتخاب‌ها و استراتژی‌های دستیابی به اصلاح آموزشی در سطوح مختلف سیستم همچون ابتدایی، مقاطع دومین و سومین آموزش، برای بخش‌های فرعی همچون مدیریت، معلمان و نیز برای اهداف مختلف که سیستم‌های آموزشی مدنظر دارند مانند دسترسی گروه‌های حاشیه‌ای دانش‌آموزان متمرکز شده است. در این کتاب، رویکردی کل‌گرا برای شناسایی تعهدات آموزشی برای توسعه نوآوری سرمایه انسانی و اجتماعی در اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی پایدار، هارمونی اجتماعی و مشارکت بیشتر مدنی و برابری فزآینده معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها