مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیت‏ها و محدودیت‏های دولت

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

«مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیت‏ها و محدودیت‏های دولت» تلاش دارد با بهره‏‏‏گیری از دستاوردهای علم اقتصاد، به تحلیل ابعاد سیاستگذاری عمومی بپردازد. این کتاب با تمرکز بر اصول نظری حاکم بر رفتار عوامل اقتصادی، شامل مدل‏های مبتنی بر نظریه انتخاب عمومی و بدون درگیرشدن با جزئیات کاربردی، ارائه­دهنده بینشی نسبت به فرایندهای تصمیم‏گیری عمومی است. از جمله مشخصات این اثر، اتکای آن به برخی موضوعات و مدل‏های نظریه­بازی‏ها، اقتصاد اطلاعات، اقتصاد رفتاری، عدالت اجتماعی و فلسفه سیاسی است.

کلیدواژه‌ها


1-  Davis, O.A. and Whinston, A.B. (1967). “Piecemeal Policy in the Theory of Second Best”, The Review of Economic Studies, Vol. 34 No. 3, pp. 323–331.
2- Dye, T.R. (2013). Understanding public policy, 14th, Pearson, Boston.
3- Hillman, A.L. (2009). Public finance and public policy: Responsibilities and limitations of government, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge.
4- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F. and Hill, M. (2007). Public policy analysis, Policy Press, Bristol.
5- Lipsey, R.G. and Lancaster, K. (1956). “The General Theory of Second Best”, The Review of Economic Studies, Vol. 24 No. 1, pp. 11–32.
6- Mill, J.S., Bentham, J., Austin, J. and Warnock, M. (2003). Utilitarianism and On Liberty: Including Mill's "Essay on Bentham" and selections from the writings of Jeremy Bentham and John Austin, Edited with an Introduction by Mary Warnock, 2nd ed, Blackwell Publishing Ltd, Malden (MA), Oxford.
7- Parsons, W. (1995). Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis, Edward Elgar, Aldershot.