ارائه مدل یکپارچه ارزیابی و مدیریت پروژه‌های آینده‌نگاری راهبردی در سطوح ملی و سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

با افزایش چشمگیر تعداد پروژه­های آینده­نگاری در سال­های اخیر، ارزیابی و مدیریت پروژه­های آینده­نگاری بیش از پیش مهم شده است. در محیط‌های متلاطم با عدم قطعیت بالا، این تشخیص و کنترل می­تواند به ارتقای عملکرد شرکت‌ها کمک کند. لذا، از طریق ارائه­ الگوی یکپارچه­ ارزیابی آینده­نگاری، می­توان اطلاعات لازم را برای تصمیم­گیری سیاستگذاران در شرایط پیچیده فراهم کرد. با ارزیابی و کنترل آینده­نگاری قبل، حین و بعد از اجرای پروژه­های آینده­نگاری می­توان گزینه­های راهبردی را برای پاسخ مناسب و سریع به تغییرات ناگهانی و پیچیده­ محیط مهیا ساخت و کلیه این اقدامات را در قبل، حین و بعد از اجرای پروژه­های آینده­نگاری به صورت منسجم درآورد. از آنجایی که یک پروژه آینده­نگاری، یک پروژه استاندارد با مشخصه­های خاص خودش می­باشد، بنابراین پیاده­سازی روش‌ها و رویکردهای مناسب مدیریت پروژه در ارزیابی پروژه­های آینده­نگاری مناسب است. مقاله حاضر به دنبال دستیابی به الگوی فرآیند یکپارچه­ای برای ارزیابی و کنترل راهبردی پروژه­های آینده­نگاری می­باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کنترل راهبردی آینده­نگاری، ارزیابی آینده­نگاری و مدیریت پروژه بر موفقیت عملکرد پروژه‌های آینده­نگاری موثر می­باشند. 

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       استونر، جیمز و دیگران (1379)، مدیریت، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، جلد اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
2-       پیرس و رابینسون (1377)، مدیریت استراتژیک، سهراب خلیل شورینی، چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره.
3-       حکاک، محمد (1378)، «طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی صادرکننده کالا در ایران»، بهروز درّی، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
4-       خاشعی، وحید (1394)، «ارائه الگوی طبقه­بندی شده از ابزارهای کنترل راهبردی»، فصلناممه علمی و پژوهشی اندیشه راهبردی، دوره 17، ش 1، ص121-145.
5-       خلیلی شورینی. سهراب (1377)، برنامه‌ریزی استراتژیک، چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره.
6-       رابینز، استیفن پی (1379)، مبانی مدیریت، سید محمد اعرابی و دیگران، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
7-       سایمونز، رابرت (1385)، نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی، مجتبی اسدی، تهران: گروه پژوهشی آریانا.
8-       لورنژ. پیتر، اسکات مورتون. مایکل اف، گوشل. سومانترا (1385)، کنترل استراتژیک، سید محمد اعرابی و محمد حکاک، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ب) انگلیسی
9- Alsan A, Oner MA (2004) Comparison of national Foresight studies by integrated Foresight management model. Futures 36(8):889–902.
10- Amanatidou E, Guy K (2008) Interpreting Foresight process impacts: steps towards the development of a framework conceptualizing the dynamics of ‘Foresight systems’. Technol Forecast Soc Change 75(4):539–557
11- Antony, R. Diridin, J. Badford, N. (1993), Management Control Systems, Translated by Mohammad Taghi Ziaei Bigdeli, Tehran: Public Administration Education Center.
12- Bezold C (2010) Lessons from using scenarios for strategic Foresight. Technol Forecast Soc Change 77:1513–151.
13- Coates, J., Durance, P., & Godet, M. (2010). Strategic foresight issue: introduction. Technological Forecasting and Social Change, 77(9), 1423-1425.
14- Cuhls K (2003) From forecasting to Foresight processes-new participative Foresight activities in Germany. J Forecast 22:93–111.
15- De Waal, A. A. (2007). The characteristics of a high performance organization. Business Strategy Series, 8(3), 179-185.
16- Dursun O, Ture TE, Daim TU (2011) Post-evaluation of Foresight studies: Turkish case. Int J Foresight Innov Policy 7(4):311–337.
17- Georghiou L, Keenan M (2006) Evaluation of national Foresight activities: assessing rationale, process and impact. Technol Forecast Soc Change 73(7):761–777.
18- Giesecke S (2008) Futur – the German research dialogue. In: Giesecke S, Crehan P, Elkins S (eds)The European Foresight Monitoring Network. Collection of EFMN Briefs – Part 1. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/efmn-report_en.pdf
19- Grun RE (2006) Monitoring and evaluating projects: a step-by-step primer on monitoring, Benchmarking and impact evaluation. The World Bank, Washington, DC.
20- Habegger B (2010) Strategic Foresight in public policy: reviewing the experiences of the UK, Singapore, and the Netherlands. Futures 42(1):49–58.
21- Johnston R (2012) Developing the capacity to assess the impact of Foresight. Foresight 14 (1):56–68.
22- Keenan, M., & Miles, I. (2003). Technology foresight: an introduction. Technology Foresight for Organizers, 8-12.
23- Kova´ts et al (2000) The Hungarian Technology Foresight Programme, report by the Steering Group, Budapest
24- Martin, B. (2001). Technology foresight in a rapidly globalizing economy. na.
25- Meissner, D., Gokhberg, L., & Sokolov, A. (Eds.). (2013). Science, technology and innovation policy for the future: potentials and limits of foresight studies. Springer Science & Business Media.
26- Miles I (with contributions from Mike Keenan) (2003) Ten years of Foresight in the UK. Paper presented at NISTEP’s second international conference on technology Foresight, Tokyo.
27- Muralidharan, Raman (2004), "A Framework for Designingstrategy Content Controls", International Journal of Productivityand Performance Management, 53 (7), pp.590-601.
28- Muralidharan, Raman and Hamilton, Robert D. (1999), "Aligning Multinational ControlSystems", III, Long Range Planning, 32(3), pp.352 –361.
29- Nilsson, Fredrik (2000), "Parenting Styles and Value Creation: A Management Control Approach", Management Accounting Research, 11, pp.89-112.
30- Phillips JJ, Bothell TW, Snead GL (2002) The project management scorecard: measuring the success of project management solutions. Butterworth-Heinemann, New York.
31- Popper R, Georghiou L, Keenan M, Miles I (2010) Evaluating Foresight: fully-fledged evaluation of Colombian Technology Foresight Programme. Universidad del Valle, Santiago de Cali.
32- Preble, John, F, (1992), "Towards a Comperhensive System of Strategic Control", Journal of Management Studies, 29, 4 july.
33- Rader M (2003) Hungary – Hungarian Foresight Programme (TEP) 1997/99. FISTERA report WP 1 – review and analysis of national Foresight D1.1 HU – case study.
34- Saritas O, Taymaz E, Tumer T (2007) Vision 2023: Turkey’s national technology Foresight program: a contextualist analysis and discussion. Technol Forecast Soc Change 74:1374–1393.
35- Scheyogg, G. Sitenmann, H. (1987), "Strategic Control", Academy of Management Review, 12, No. 1, pp.91-103.
36- Schreyogg, Georg, Steinmann, Horst (1987), "Strategic Control", Academy of Management Review, Vol, 12. No.1, pp.91-103.
37- Schreyogg, George and Steinmann, Horst (1987), "Strategic Control; A New Perspective", Academy of Management Review, 12, pp.91-103.
38- Simons, R. (1994), How New Top Managers Use Control Systems as Levers of Control, Strategic Management, J. 15, pp.169–189.
39- Simons, R. (1995b), "Control in an Age of Empowerment", Harvard Business Review, 73, pp.80-88.
40- Simons, Robert (2000), Performance MeasurmentAnd Control Systems for Implementing Strategy, Prentice- Hall.
41- Westat JF (2002) The 2002 user-friendly handbook for project evaluation, NSF publication. http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/start.htm.
42- Yoda T (2011) Perceptions of domain experts on impact of Foresight on policy making: the case of Japan. Technol Forecast Soc Change 78(3):431–447.
43- Zarinpoush F (2006) Project evaluation guide for non profit organizations: fundamental methods and steps for conducting project evaluation. http://library.imaginecanada.ca/files/nonprofitscan/en/csc/projectguide_final.pdf.