چارچوب ائتلاف‌های حامی؛ با ساباتیر در هزارتوی سیاستگذاری عمومی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مطالع نوشته­‌های سیاست­گذاری عمومی، به ­ویژه تراوش قلم­‌های نویسندگان اصلی این حوزه، نه تنها به شناخت بهتر پایه­ های سیاست­گذاری منجر می­ شود، بلکه محدوده فکری این نویسندگان و چگونگی چینش اجزای مختلف در آن را برای محققان، روشن می ­نماید. چنین دستی از نوشته­ ها و نقد­ها و انتقادهای پی­آیند آن­‌ها و در سطحی دیگر، وارد کردن نظرات ارائه شده در وادی عمل، گلچینی از دستاوردهای خواندنی را برای علاقه­ مندان خود فراهم می­ آورد. نوشته حاضر با تمرکز بر مفهوم چارچوب ائتلاف­های حامی، به بررسی تأملات پل ساباتیر و برخی تلاش­های عملی پس از آن برای به­ کارگیری مفهوم یاد شده در حوزه ­های سیاست­گذاری در کشورهای مختلف خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


  1. Ameringer , carl( 2002), Federal antitrust policy and physician discontent, “ Journal of health politics, policy and law”, 27(4).
  2. Keunyong , Lee and kwangho jung (2018), Exploring institutional reform of Korean civil service pension: Advocacy coalition framework, Policy knowledge and social innovation, “Journal of open innovation, Technology, Market and complexity, 4.
  3. Sabatier, Paul A.( 1988), An Advocacy coalition framework of policy change and the role of policy- Oriented leaving therein, “ Policy science”, 21(2/3).
  4. Sabatier, Paul A.(1998), An Advocacy coalition framework: revision and relevance for Europe, “ Journal of European public policy”,5(1).
  5. Sabatier, Paul A. L , Hank c, Jenkins- smith (1999), The Advocacy coalition framework: An Assessment in “Theories of policy process”, Boulder co: oxford, uk: Weible(2007), The Advocacy coalition framework: Innovation and clarification in “Theories of policy process”, 2nd ed., Boulder co: Westview press.
  6. Sato, Hojime(1999), The Advocacy coalition framework and policy process Analysis: The case of smoking control in japan, “Policy studies journal”, 27(1).
  7. Schlanger, Edella(1995), Policy-making and collective action: Defining coalition with the advocacy coalition framework, “Policy science”, 28.
  8. Schone, D.(1987), Educating the reflective practitioner, Towards a new design for teaching and learning in professions, jossey- Bass Higher education service, san Francisco: jossey- Bass.
  9. Weible, Christopher M. and Paul A. Sabatier (2005), comparing Policy networks: Marine Protected Areas in California, “Policy studies Journal”, 33(2).
  10. Weible, Christopher M.(2007), An Advocacy coalition framework approach to stakeholder Analysis: understanding The Political Content Of California Marine Protected Area, ”Policy Journal”, Public Administration research and Theory, 17(1).