دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1399 
6. طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

صفحه 115-134

عباس منوریان؛ سیروس وطنخواه مقدم؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سید کمال واعظی؛ یونس نوراللهی


7. بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان

صفحه 135-153

ندا گرشاسبی نیا؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ محمد نقی‌زاده؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی


8. آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران

صفحه 155-177

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی


13. اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

صفحه 253-275

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد