دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1399 
طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

صفحه 115-134

10.22059/jppolicy.2020.77616

عباس منوریان؛ سیروس وطنخواه مقدم؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سید کمال واعظی؛ یونس نوراللهی


بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان

صفحه 135-153

10.22059/jppolicy.2020.77617

ندا گرشاسبی نیا؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ محمد نقی‌زاده؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی