دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1399 
طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

صفحه 23-41

10.22059/jppolicy.2021.80479

عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی


بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران

صفحه 89-109

10.22059/jppolicy.2021.80482

زهرا حاجی هاشمی اسفرجانی؛ سیدمهدی الوانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ حسن دانایی فرد


طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران

صفحه 133-150

10.22059/jppolicy.2021.80484

ماجد بهامین؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم میرزمانی؛ عادل آذر؛ محمد خوش چهره