تبیین فرایند طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

2 استادیار پژوهشی مدیریت کسب‌و‌کار پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی

3 کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌ها پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

چکیده

نظر به اهمیت کمک‌های توسعه‌ای به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین روش‌های جهانی در تقسیم سرمایه از کشورهای غنی‌تر به کشورهای فقیر و نیز ابزاری به‌منظور برآورده کردن منافع سیاسی-اقتصادی و ایدئولوژیک کشورهای اعطاکننده، سال‌هاست که تحقیق‌های بسیاری، جوانب گوناگون کمک‌های توسعه‌ای را هدف قرار داده است. علی‌رغم تحقیقات فراوان مرتبط با این حوزه، فقدان اطلاعاتی آشکاری در خصوص روش «تشخیص ضرورت و لزوم تأسیس» نظام مدیریت همکاری‌های توسعه‌ای و «چگونگی تأسیس» چنین نهادی در ادبیات موضوع احساس می‌شود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی می‌کوشد ضمن تلاش در پر نمودن این فقدان مطالعاتی، مراحل صحیح تدوین فرایند خط مشی‌گذاری نظام مدیریت همکاری‌های توسعه‌ای را مورد مطالعه قرار دهد. داده‌های این تحقیق طی مطالعات تطبیقی و مصاحبه با 54 تن از خبرگان حوزه امور خارجه و بین‌الملل، سیاستگذاری، قانون‌گذاری، اقتصادی، فرهنگی، علم و فناوری و خبرگان داخلی و خارجی دارای تجارب اعطای کمک‌های توسعه‌ای فراهم آمده و به گام‌های تدریجی تدوین مدل خط مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


1- اصلی‌پور، حسین (1393). الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست محیطی (پایان‌نامه دکتری). دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 
2- Arregoces, L., Daly, F., Pitt, C., Hsu, J., Martinez-Alvarez, M., Greco, G., Mills, A., Berman, P. and Borghi, J., 2015. Countdown to 2015: changes in official development assistance to reproductive, maternal, newborn, and child health, and assessment of progress between 2003 and 2012. The Lancet Global Health, 3(7), pp.e410-e421.
3- Bräutigam, D.A. and Knack, S., 2004. Foreign aid, institutions, and governance in sub-Saharan Africa. Economic development and cultural change, 52(2), pp.255-285.
4- Burnside, C. and Dollar, D., 2000. Aid, policies, and growth. American economic review, 90(4), pp.847-868.
5- Chianca, T., 2008. The OECD/DAC criteria for international development evaluations: An assessment and ideas for improvement. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 5(9), pp.41-51.
6- Creswell, J. W., & Inquiry, Q. (2007). Research design: choosing among five approaches.
7- Dalgaard, C.J., Hansen, H. and Tarp, F., 2004. On the empirics of foreign aid and growth. The Economic Journal, 114(496).
8- Dieleman, J.L., Graves, C.M., Templin, T., Johnson, E., Baral, R., Leach-Kemon, K., Haakenstad, A.M. and Murray, C.J., 2014. Global health development assistance remained steady in 2013 but did not align with recipients’ disease burden. Health Affairs, 33(5), pp.878-886.
9- Gomanee, K., Girma, S. and Morrissey, O., 2005. Aid and growth in Sub‐Saharan Africa: accounting for transmission mechanisms. Journal of International Development, 17(8), pp.1055-1075.
10- Guillaumont, P., 2011. Adapting aid allocation criteria to development goals.
11- Hudson, D, and Adrian Leftwich., 2014. From political economy to political analysis.
12- Hansen, H. and Tarp, F., 2000. Aid effectiveness disputed. Foreign Aid and Development: lessons learnt and directions for the future, pp.103-128.
13- Jensen, P.S. and Paldam, M., 2006. Can the two new aid-growth models be replicated?. Public Choice, 127(1-2), pp.147-175.
14- Karras, G., 2006. Foreign aid and long‐run economic growth: empirical evidence for a panel of developing countries. Journal of International Development, 18(1), pp.15-28.
15- Kharas, H., 2007. Trends and issues in development aid.
16- Lee, H.Y., Yang, B.M. and Kang, M., 2016. Control of corruption, democratic accountability, and effectiveness of HIV/AIDS official development assistance. Global health action, 9(1), p.30306.
17- Papanek, G.F., 1972. The effect of aid and other resource transfers on savings and growth in less developed countries. The Economic Journal, 82(327), pp.934-950.
18- Qian, N., 2015. Making progress on foreign aid. Annu. Rev. Econ., 7(1), pp.277-308.
19- Utz, R., 2011. Will countries that receive insufficient aid please stand up.
20- Walz, J., & Ramachandran, V. (2011). Brave new world: a literature review of emerging donors and the changing nature of foreign assistance.
21- Financing for development, available at: http://www.un.org/esa/ffd/ffd-follow-up/inter-agency-task-force.html.
Managing aid: practices of dac member countries, oecd 2009, available at: https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/35051857.pdf.Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Research methods for business students (p. 649)