تبیین فرایند طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

2 استادیار پژوهشی مدیریت کسب‌و‌کار پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی

3 کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌ها پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

چکیده

نظر به اهمیت کمک‌های توسعه‌ای به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین روش‌های جهانی در تقسیم سرمایه از کشورهای غنی‌تر به کشورهای فقیر و نیز ابزاری به‌منظور برآورده کردن منافع سیاسی-اقتصادی و ایدئولوژیک کشورهای اعطاکننده، سال‌هاست که تحقیق‌های بسیاری، جوانب گوناگون کمک‌های توسعه‌ای را هدف قرار داده است. علی‌رغم تحقیقات فراوان مرتبط با این حوزه، فقدان اطلاعاتی آشکاری در خصوص روش «تشخیص ضرورت و لزوم تأسیس» نظام مدیریت همکاری‌های توسعه‌ای و «چگونگی تأسیس» چنین نهادی در ادبیات موضوع احساس می‌شود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی می‌کوشد ضمن تلاش در پر نمودن این فقدان مطالعاتی، مراحل صحیح تدوین فرایند خط مشی‌گذاری نظام مدیریت همکاری‌های توسعه‌ای را مورد مطالعه قرار دهد. داده‌های این تحقیق طی مطالعات تطبیقی و مصاحبه با 54 تن از خبرگان حوزه امور خارجه و بین‌الملل، سیاستگذاری، قانون‌گذاری، اقتصادی، فرهنگی، علم و فناوری و خبرگان داخلی و خارجی دارای تجارب اعطای کمک‌های توسعه‌ای فراهم آمده و به گام‌های تدریجی تدوین مدل خط مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها