درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار مرکز پژوهش‌های اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

شناخت رابطه دو جوهر مغز و ذهن برای درک نحوه تصمیم گیری انسان بسیار اساسی بوده و البته مسیر سخت و دشواری است که از طرفی با فلسفه تحلیلی و از طرف دیگر با علوم سلولی و مولکولی ارتباط پیدا می کند. این مقاله در صدد ترسیم تصویر روشنی از این ارتباطات بین رشته ای برای درک بهتر نقش مغز و ذهن سیاستگذار در اخذ تصمیم درحوزه سیاستگذاری عمومی است. مطالعه حاضر تعریف کاهلمن در تفکیک تصمیم گیری مغز به دو سیستم شهودی و منطقی و سهم  ۹۵٪ سیستم شهودی  را سوگیرانه می داند، آن را نیازمند باز تعریف می داند و مبتنی بر مطالعات بین رشته ای مدل بهینه ای ارایه می کند. یافته های مطالعات علوم شناختی و عصب تصمیم، نشان می دهد که  تصمیم تحت تاثیر عوامل تعیین کننده ای چون سلامت و کارایی سلولی مغز تصمیم گیر و سلامت گیرندهای عصبی اطلاعات و در نهایت سطح خوداگاهی تصمیم گیر و ارتباط بین آنها می باشد. تصمیم می‌تواند تحت تاثیر اطلاعات تغییر شکل یافته بیرونی از محیط یا اطلاعات کاذب درونی خود ساخته سیستم عصبی مرکزی و توهم حاصله شکل گیرد. دریافت این اطلاعات غلط می‌تواند بدلیل آسیب گیرنده های حسی یا صدمات مغزی یا سوء مصرف مواد و دارو، حاصل آمده باشد. از سوی دیگر کهولت سن و آسیب های مغزی می تواند موجب کاهش ویا غیر متجانس شدن نرونهای مغزی و ایجاد دمانس و از دست دادن خاطرات هویتی گردد.  این دسته از  ناهنجاری بافتی مغز، موجب کاهش ظرفیت تصمیم گیری مغزـ ذهن، سوگیری های شناختی و  کاهش توانایی های تصمیم گیری درست و بموقع  و یا منجربه اتخاذ تصمیمات ناهنجار می‌شود. دامنه این اختلال تصمیم گیری می تواند از حوزه فردی فراتر رفته و با توجه به حوزه نفوذ سیاستگذار، تصمیمات و سیاستهای اجتماعی و ملی و در نتیجه سمت و سوگیری توسعه تمدنی در کشور و جهان را مورد تاثیر قرار دهد. آزمون این فرضیه نیازمند انجام پژوهشهای تجربی عصب شناسی بر جمعیت هدف سیاستگذاران خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


1- افضلی, ع., & عبد خدائی, ز. (2014). غده صنوبری دکارت: مقری برای روح. فلسفه, 42(1), 19-38. doi:10.22059/jop.2014.51915
2- Alison, G. T. (1971). Essence of decision : explaining the Cuban missile crisis: Harper Collins.
3- Bertossa, R. C. (2011). Morphology and behaviour: functional links in development and evolution. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 366(1574), 2056-2068. doi:10.1098/rstb.2011.0035
4- Blakemore, S. J., & Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain: implications for executive function and social cognition. J Child Psychol Psychiatry, 47(3-4), 296-312. doi:10.1111/j.1469-7610.2006.01611.x
5- Charlton, R. A., Barrick, T. R., Markus, H. S., & Morris, R. G. (2009). Theory of mind associations with other cognitive functions and brain imaging in normal aging. Psychol Aging, 24(2), 338-348. doi:10.1037/a0015225
6- Charlton, R. A., Barrick, T. R., McIntyre, D. J., Shen, Y., O'Sullivan, M., Howe, F. A., . . . Markus, H. S. (2006). White matter damage on diffusion tensor imaging correlates with age-related cognitive decline. Neurology, 66(2), 217-222. doi:10.1212/01.wnl.0000194256.15247.83
7- Crivellato, E., & Ribatti, D. (2007). Soul, mind, brain: Greek philosophy and the birth of neuroscience. Brain Res Bull, 71(4), 327-336. doi:10.1016/j.brainresbull.2006.09.020
8- Darlow, A. L., & Sloman, S. A. (2010). Two systems of reasoning: architecture and relation to emotion. Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci, 1(3), 382-392. doi:10.1002/wcs.34
9- Descartes, R. (1965). Discourse on Method, Optics, Geometry, and Meteorology (P. J. Olscamp, Trans.). Indianapolis / Cambridge: Hackett Publishing Company.
10- Fischer, D. B., Boes, A. D., Demertzi, A., Evrard, H. C., Laureys, S., Edlow, B. L., . . . Geerling, J. C. (2016). A human brain network derived from coma-causing brainstem lesions. Neurology, 87(23), 2427-2434. doi:10.1212/wnl.0000000000003404
11- George, J. (2000). Emotions and Leadership: The Role of Emotional Intelligence. Human Relations - HUM RELAT, 53, 1027-1055. doi:10.1177/0018726700538001
12- Gilmour, G., Schreiber, C., & Ewing, C. (2009). An examination of the relationship between low vision and Charles Bonnet syndrome. Can J Ophthalmol, 44(1), 49-52. doi:10.3129/i08-169
13- Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2009). Primal Leadership. IEEE Engineering Management Review, 37, 75-84. doi:10.1109/EMR.2009.5235507
14- Hasegawa, E., Mizumoto, N., Kobayashi, K., Dobata, S., Yoshimura, J., Watanabe, S., . . . Matsuura, K. (2017). Nature of collective decision-making by simple yes/no decision units. Sci Rep, 7(1), 14436. doi:10.1038/s41598-017-14626-z
15- Kahneman, D. (2013). Thinking, fast and slow (1st pbk. ed.). New York: Farrar, Straus and Giroux.
16- Kenny, A. (1987). Descartes: A Study of His Philosophy: Garland.
17- Kraus, M. F., Susmaras, T., Caughlin, B. P., Walker, C. J., Sweeney, J. A., & Little, D. M. (2007). White matter integrity and cognition in chronic traumatic brain injury: a diffusion tensor imaging study. Brain, 130(Pt 10), 2508-2519. doi:10.1093/brain/awm216
18- Machamer, P., & Adams, M. P. (2014). Descartes on Intuition and Ideas. In B. S. Held & L. M. Osbeck (Eds.), Rational Intuition: Philosophical Roots, Scientific Investigations (pp. 75-89). Cambridge: Cambridge University Press.
19- Martie G. Haselton, D. N., Paul W. Andrews. (2015). The Evolution of Cognitive Bias. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
20- Martínez-Selva, J. M., Sánchez-Navarro, J. P., Bechara, A., & Román, F. (2006). [Brain mechanisms involved in decision-making]. Rev Neurol, 42(7), 411-418.
21- Mattson, M. P. (2019). An Evolutionary Perspective on Why Food Overconsumption Impairs Cognition. Trends Cogn Sci, 23(3), 200-212. doi:10.1016/j.tics.2019.01.003
22- Montgomery, S. H., Mundy, N. I., & Barton, R. A. (2016). Brain evolution and development: adaptation, allometry and constraint. Proc Biol Sci, 283(1838). doi:10.1098/rspb.2016.0433
23- Morewedge, C. K., & Kahneman, D. (2010). Associative processes in intuitive judgment. Trends Cogn Sci, 14(10), 435-440. doi:10.1016/j.tics.2010.07.004
24- Nazir, A. H., & Liljenström, H. (2015). A cortical network model of cognitive and emotional influences in human decision making. Biosystems, 136, 128-141. doi:https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2015.07.004
25- Pandya, S. K. (2011). Understanding brain, mind and soul: contributions from neurology and neurosurgery. Mens Sana Monogr, 9(1), 129-149. doi:10.4103/0973-1229.77431
26- Sherwood, C. C., Subiaul, F., & Zawidzki, T. W. (2008). A natural history of the human mind: tracing evolutionary changes in brain and cognition. J Anat, 212(4), 426-454. doi:10.1111/j.1469-7580.2008.00868.x
27- Shiraishi, Y., Terao, T., Ibi, K., Nakamura, J., & Tawara, A. (2004). The rarity of Charles Bonnet syndrome. J Psychiatr Res, 38(2), 207-213. doi:10.1016/s0022-3956(03)00090-6
28- Szczepanski, S. M., & Knight, R. T. (2014). Insights into human behavior from lesions to the prefrontal cortex. Neuron, 83(5), 1002-1018. doi:10.1016/j.neuron.2014.08.011
29- Teunisse, R. J., Cruysberg, J. R., Verbeek, A., & Zitman, F. G. (1995). The Charles Bonnet syndrome: a large prospective study in The Netherlands. A study of the prevalence of the Charles Bonnet syndrome and associated factors in 500 patients attending the University Department of Ophthalmology at Nijmegen. Br J Psychiatry, 166(2), 254-257. doi:10.1192/bjp.166.2.254
30- Urban, E. (2018). On matters of mind and body: regarding Descartes. J Anal Psychol, 63(2), 228-240. doi:10.1111/1468-5922.12395
31- Valdés Hernández Mdel, C., Booth, T., Murray, C., Gow, A. J., Penke, L., Morris, Z., . . . Wardlaw, J. M. (2013). Brain white matter damage in aging and cognitive ability in youth and older age. Neurobiol Aging, 34(12), 2740-2747. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2013.05.032
32- Vallender, E. J., Mekel-Bobrov, N., & Lahn, B. T. (2008). Genetic basis of human brain evolution. Trends Neurosci, 31(12), 637-644. doi:10.1016/j.tins.2008.08.010
33- Wu, T., Dufford, A. J., Mackie, M.-A., Egan, L. J., & Fan, J. (2016). The Capacity of Cognitive Control Estimated from a Perceptual Decision Making Task. Scientific Reports, 6(1), 34025. doi:10.1038/srep34025
34- Zhong, Z. (2018). Brain Mechanism of Decision-making Behavior in Enterprise Employee Innovation Management. Neuroquantology, 16, 226-233.