سیاست، مرجعیت و دکترین: بررسی دو دستگاه نظری و مفهومی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکترای سیاستگذاری عمومی، دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل خاستگاه سیاست­های عمومی منزلتی کانونی در مطالعات سیاستگذاری عمومی دارد و راه را بر شناخت اقدامات اقتدارهای عمومی هموار می­سازد. چنین است که متخصصان برجسته سیاستگذاری عمومی در دو سوی آتلانتیک تحقیقات خود را بر این موضوع متمرکز ساخته و یاری­های ارزشمندی را برای پژوهش­گران و تحلیل­گران سیاست­های عمومی در جهان سبب شده­اند. مقاله حاضر به نگارندگان این امکان را می­دهد تا دستگاه­های فکری و مفهومی دو محقق از جهان انگلیسی­زبان (شافریتز و بریک) و محققی از فرانسه (مولر) را به بحث گذارند و آشکار سازند چگونه مفاهیم دکترین و مرجعیت به نحوی که در نظام فکری این نظریه­پردازان به کار رفته، ضمن مشابهت­ها و تمایز­ها، راه را بر ایضاح منطق سیاست­های عمومی با تاکید بر بنیادهای شناختی و ارزشی هموار می­سازند.

کلیدواژه‌ها


بلیک‌مور، کن، مقدمه‌ای بر سیاستگذاری اجتماعی، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1385.
پولادی، کمال، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (قرن بیستم)، تهران: نشر مرکز، 1383.
شافریتز، جی.ام و بریک، کریستوفر پی، سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.
عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373.
مولر، پی­یر، سیاستگذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر دادگستر، 1378.
هدی، فرل، ادارة امور عمومی تطبیقی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: اندیشه گوهربار، 1388.
Howlett, Michael, 2011, Designing Public Policies: Principles and Instruments, NY: Routledge.
Gretson, Larry N., 2010, Public Policy Making: Process and Principles, (3rd Ed.). NY: Linguist’s software, Inc.
Lasswell, D. Harold, 1971, A Pre-View of Policy Science, NY: Elsevier.