ائتلاف‌های سیاسی و توسعه اقتصادی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظر غالب در مطالعات توسعه این بوده که توسعه، موضوعی درباره مدیریت موثر اقتصادی توسط نهادهای بازاری یا بوروکراسی دولتی است. مقاله حاضر می­کوشد تا با استفاده از روش مطالعات اسنادی، این فرضیه را به بحث بگذارد که ائتلا­ف­های سیاسی می­توانند توسعه اقتصادی را ممکن یا ناممکن کنند. استدلال مقاله این است که به دلیل اینکه هم عرصه­ سیاسی، عرصه کنش­های ائتلافی است و هم دولت در کشورهای در حال توسعه، دولتی چندپاره است، مطالعه نقش دولت در توسعه اقتصادی نیز باید مطالعه نقش ائتلاف­های سیاسی در توسعه باشد. مقاله با طرح چارچوب تحلیلی ائتلاف­های سیاسی (تاکتیکی - استراتژیک)، سه نوع ائتلاف (ائتلاف برای توسعه، ائتلاف ناتوسعه و ائتلاف بر ضد توسعه) را مورد بررسی قرار می­دهد. مطالعات نظری و یافته­های تجربی نشان می­دهند که تنها ائتلاف سیاسی مفید برای توسعه اقتصادی، ائتلافی است که هم برای توسعه و هم از نوع استراتژیک باشد. این چارچوب نظری، چشم­انداز جدیدی برای بررسی موانع توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه می­کند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       تانسى، استیون (1381)، مقدمات سیاست، هرمز همایون‌پور، تهران: نشر نى.
2-       ان گو، تک- وینگ (1389)، «بازی­های ممکن و ناممکن: نظم نهادی و منازعه اجتماعی در آرژانتین و تایوان»، در ریچارد بوید، تک- وینگ ان گو و بنو گالجارت، منازعه سیاسی و توسعه در شرق آسیا و آمریکای لاتین، ترجمه علی بی­نیاز، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
3-       اوئن، راجر (1383)، «دولت در خاورمیانه: تغییر موضع نه عقب­نشینی»، در حسن حکیمیان و زیبا مشاور، دولت و تحول جهانی: اقتصاد سیاسی گذار در خاورمیانه، ترجمه عباس حاتمی­زاده، تهران: انتشارات کویر.
4-       حاتمی­زاده، عباس (1387)، «دولت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب: تاثیر سیاست­های بازتوزیعی بر جدال­های هرمنوتیکی، طبقاتی و پیدایش دولت غیر یکپارچه در ایران»، فصلنامه سیاست، دوره 38، ش 2.
5-       حکیمیان، حسن، مشاور، زیبا، (1383)، «مقدمه»، در حسن حکیمیان و زیبا مشاور، دولت و تحول جهانی: اقتصاد سیاسی گذار در خاورمیانه، ترجمه عباس حاتمی­زاده، تهران: انتشارات کویر.
6-       عجم اوغلو، دارون و جیمز رابینسون (1390)، ریشه­های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، تهران: انتشارات کویر.
7-       کاستلز، مانوئل (1385)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (قدرت هویت)، ج 2، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
8-       لفت­ویچ، آدریان (1382)، دموکراسی و توسعه، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
9-       مور، برینگتون (1382)، ریشه­های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه یوسف نراقی، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
ب) انگلیسی
10- Acemoglu, Daron, Georgy Egorov and Konstantin Sonin, (2008), “Coalition Formation in Non-Democracies”, Review of Economic Studies, Vol. 75, No. 4.
11- Andeweg, Rudy B., Lieven De Winter and Wolfgang C. Müller, (2008), “Parliamentary Opposition in Post-Consociational Democracies: Austria, Belgium and the Netherlands”, The Journal of Legislative Studies, Vol. 14, No. 1-2.
12- Borensztein, Eduardo and Jonathan D.Ostry, (1996), “Accounting for China’s Growth Performance”, The American Economic Review, Vol. 86, No. 2.
13- Buchanan, James, (1977), The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago: University of Chicago Press.
14- Budge, Ian and M.J. Laver, (Eds.), (1992), Party Policy and Government Coalitions, London: Palgrave Macmillan UK.
15- Castells, Manuel, (2011), “A Network Theory of Power”, International Journal of Communication, No. 5.
16- Clay, E. J. and Schaffer, B. B, (Eds.), (1986), Room for Manoeuvre, An Explanation of Public Policy in Agriculture and Rural Development, London: Heinemann.
17- Cook, Terrence E., (2002), Nested Political Coalitions: nation, regime, program, cabinet, Westport, CT: Praeger Publishers.
18- Diermeier, Daniel and Antonio Merlo, (2000), “Government Turnover in Parliamentary Democracies”, Journal of Economic Theory, Vol. 94, No. 1.
19- Erdmann, Gero, Sebastian Elischer and Alexander Stroh, (2011), “Can Historical Institutionalism be Applied to Political Regime Development in Africa?” GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems, Working Papers, No 166.
20- Evans, Peter B., (2001), “Development and the State”, In Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, (Eds.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Amsterdam: Elsevier.
21- Farneti, Paolo, (1985), The Italian Party System, (1945-1980), New York: St. Martins Press.
22- Finn, Mike, (2015), “The coming of the coalition and the Coalition Agreement”, In Anthony Seldon, Michael Thomas Finn, Mike Finn, (Eds.), The Coalition Effect, 2010–2015, Cambridge: Cambridge University Press.
23- Fogarty, Edward A., (2007), “Coalition”, In Mark Bevir, (ed.), Encyclopedia of Governance, California: Sage Publications, Inc.
24- Frantz, Erica and Natasha M. Ezrow, (2011), Dictators and Dictatorships: Understanding Authoritarian Regimes and Their Leaders, New York: Continuum International Publishing Company.
25- Geddes, B., (1994), Politician’s Dilemma: Building State Capacity in Latin America, Berkeley: University of California Press.
26- Golder, Sona Nadenichek, (2004), The Logic of Pre-Electoral Coalition Formation, Ph.D. dissertation, New York University.
27- Goldstone, Jack A., (2008), “Pathways to State Failure”, Conflict Management and Peace Science, Vol. 25.
28- Gruffydd Jones, Branwen, (2008), The global political economy of social crisis: Towards a critique of the ‘failed state’ ideology, Review of International Political Economy, Vol. 15, No. 2.
29- Iqbal, Zaryab and Harvey Starr, (2008), “Bad Neighbors: Failed States and Their Consequences”, Conflict Management and Peace Science, Vol. 25.
30- Kirchheimer, Otto, (1957), “The Waning of Opposition in Parliamentary Regimes”, Social Research, No. 24.
31- Kumar, Sunil, (2004), Parties and Coalition Politics: A Comparative Study, New Delhi: Centre for Federal Studies and Uppal Publication.
32- Kuroda, Yasumasa, (2005), The Core of Japanese Democracy: Latent Interparty Politics, New York: Palgrave Macmillan.
33- Laver, Michael and Norman Schofield, (1998), Multiparty Government: the politics of coalition in Europe, Ann Arbor: University of Michigan Press.
34- Leftwich, Adrian and Chris Wheeler, (2011), “Politics, Leadership and Coalitions in Development”, the DLP’s first Research and Policy Workshop. Frankfurt.
35- Lockwood, Willam W., (1970), The Economic Development of Japan: Growth and Structural Change, New Jersey: Princeton University Press.
36- Mershon, Carol, (2002), The Costs of Coalition, Stanford: Stanford University Press.
37- Müller, Wolfgang C. and Kaare Strom, (Eds.), (2003), Coalition Governments in Western Europe, New York: Oxford University Press.
38- Navia, Patricio, (2006), “Sectors, Coalitions and Parties: Which Political Alignment Best Describes Chile’s Political System?”, Prepared for delivery at the 2006 Meeting for the Latin American Studies Association, San Juan. Puerto Rico.
39- Nooruddin, Irfan, (2011), Coalition Politics and Economic Development, Credibility and the Strength of Weak Governments, New York: Cambridge University Press.
40- O'Day, J. Brian, (2004), Joining Forces: A Guide for Forming, Joining and Building Political Coalitions, Washington DC: National Democratic Institute.
41- Posner, Daniel, (2005), Institutions and Ethnic Politics in Africa, New York: Cambridge University Press.
42- Poteete, Amy R., (2009), “Is Development Path Dependent or Political? A Reinterpretation of Mineral-Dependent Development in Botswana”, Journal of Development Studies, Vol. 45, No. 4.
43- Wheeler, Chris and Adrian Leftwich, (2012), “Coalitions in the Politics of Development”, Findings, insights and guidance from the DLP Coalitions Workshop, Sydney.
44- Williams, Mark Eric, (2001), Market Reforms in Mexico: Coalitions, Institutions, and the Politics of Policy Change, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
45- World Bank, (2002), World Bank Group work in low-income countries under stress, Washington, DC: The World Bank Group.
46- Zalanga, Samuel, (1999), “Ruling Elite Coalitions and State Bureaucratic Capacity: Accounting for Developmental and Predatory States in Malaysia and Nigeria”, First International Graduate Retreat for Comparative Research, Los Angeles, CA.