سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حاصل سیاستگذاری عمومی، تدوین سیاست­هایی در حوزه­های مختلف سیاستی است که در نگاهی کلان با محور قرار دادن عامل انسانی، می­تواند بازتابی از نگاه به انسان و رفتار او در عرصه­های گوناگون باشد. اینکه رفتار انسان در عرصه­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از چه چیزی نشأت می­گیرد و آیا در پاسخ به این پرسش باید یه سوی نگاه سرشت­گرا یا تربیت­مدار متکی به رویکرد اجتماعی-فرهنگی حرکت کرد، پرسشی است که می­تواند جهت سیاست­ها را از تشویق تا ممنوعیت، تعیین کند. نوشته حاضر می­کوشد تا از منظر این دو نگاه قدیمی، دلالت­هایی برای سیاست­ها در برخی عرصه­ها به دایره توجه بکشاند.

کلیدواژه‌ها


1- Barash , D. (1977) , sociology and behavior , New York : Elsevier
2- Ellis , L. and A , Walsh (2000) , Criminology : A Global Perspective , Boston : Allyn and Bacon
3- Hamilton , W. (1996), The genetical evolution of social behavior in : Hamilton (Ed.), Narrow roads of gene land,  New York : Freeman / Spektrum
4- Harrison , L.E. (and S.H. Huntington (2000) , culture matters , New York : basic books.
5- Lorenz , K. (1996) , on aggression , New York : Harcourt brace Jovanovich.
6- Nisbet , R. (1982) , Prejudices : A philosophical dictionary , Cambridge , Mass. : Harvard university press.
7- Pinker , S. (1997) , how the mind works : New York : Norton
8- Somit, A. and S,A, Peterson (2003) , Human nature and public policy : An evolutionary approach , polgrave Mcmillan.