استحکام بخشی بنیان‌های نوشتاری دانش سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

کار انتقال دانش، از جمله اموری است که از نظر اهمیت، کمتر از تولید آن نیست. دانش تولید شده، چنانچه فاقد راه‌های مناسب برای انتقال باشد، راه زوال را خواهد پیمود. در اینجاست که نقش زبان در معنای عام کلمه، به عنوان واسطه­ای قدرتمند، ظاهر می‌گردد و این ظهور در حوزه‌ی دانش‌های مرتبط با علوم انسانی، نقش پررنگ­تری دارد. نوشته حاضر تلاش دارد تا با پرداختن به روش دانشنامه‌نویسی به عنوان یکی از روش‌های انتقال دانش، آن را از جمله شیوه‌های مهم استحکام­­بخشی بنیان‌های نوشتاری دانش بشمارد و از این رهگذر، دانشنامه فلسفه و سیاستگذاری عمومی را به عنوان شاهد مدعا مورد کندوکاو قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


1-  مک گوایر، مایک؛ مورگان، راد؛ رنیر، رابرت(1393)، دانشنامه جرم­شناسی آکسفورد، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان.
2- نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1397)؛ درآمدی بر جرم­شناسی انتقادی و گونه­های آن در: دانشنامه جرم­شناسی محکومان؛ به کوشش عباس شیری ، نشر میزان.
 
3- Boonin, D.(2018), The Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy, Palgrave, Mcmilan.
4- Wolfgang, M.(1959), Patterns of Criminal Homicide, Philadelphia: University of Pennysylvania Press.