طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه MBA پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی و تدوین گونه‌های اصلی سیاست‌های کارآفرینی باید مبتنی بر یک سنخ­شناسی از گونه‌های کارآفرینی باشد که قابلیت اعتماد بالایی را دارا باشد. شاید آنچه که تا پیش از این مانعی برای تدوین سیاست­های کارآفرینی قلمداد می‌شد ماحصل تناقض و تعارض در فهم کارآفرینی بوده است، هدف عمده مقاله حاضر این است که از مجرای طراحی یک نظام طبقه­بندی برای  فهم کارآفرینی پاسخی توصیفی-تحلیلی ارائه نموده و در راستای پاسخ­گویی به چالش نظری بی­نظمی علم کارآفرینی(عدم اجماع) برآید. حوزه‌های فرعی کارآفرینی را می‌توان درون یک گونه­شناسی ابداعی سامان داده و از طریق به‌کارگیری یک سنخ­شناسی مکمل از گونه‌های مختلف کارآفرینی انسجام بخشید. نویسندگان امیدوارند که نظام طبقه­بندی پیشنهادی ارائه شده بتواند مساعدت نظری و عملی مناسبی برای حوزه کارآفرینی و سیاست‌های آن حوزه فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


 
الف- فارسی
1- الوانی، سید مهدی، بودلایی، حسن،(1389)، پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 19، ص ص 33-63.
2- اعرابی، سید محمد،(1389)، جزوه مبانی فلسفی تئوری‌های سازمان و مدیریت. دوره دکتری.
3- دانایی فرد، حسن(1388)، " روش شناسی تدوین خطمشی ملی کارآفرینی کشور" ، چارچوب مفهومی، توسعه کارآفرینی. سال دوم، شماره ششم، زمستان 1388. از ص 125-155.
4- داوری، علی و رضایی، حمیدرضا،(1385)،"  نقش دولت و خطمشی های دولتی در توسعه کارآفرینی" ، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره اول، شماره 2، ص 109-129.
5- شین، اسکات،(1388)، تئوری عمومی کارآفرینی، ترجمه کامبیز طالبی و همکاران، تهران، نشر تهران
ب- خارجی
6- Davidsson,P.& wiklund,J.(2001),’Levels of analysis in Entrepreneurship research: current research Practice and suggestions for the future’. Entrepreneurship theory and Practice, 26(4),81-99.
7- Davidsson, Per.,(2004), ‘researching Enterpreneurship’,  springer+ Science Business media Inc.
8- Davidsson, per, (2008), ‘the Entrepreneurship Research challenge’, Edward Elgar.
9- Gartner, W.B. (2001), “Is there an elephant in entrepreneurship? Blind assumptions in theory development”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 25 No. 4, pp. 27-39.
10- Gedeon, Steve, (2010), ²what is Entrepreneurship?² Entrepreneurial review, vol, 1. Issue, 3.pp.16-35.
11- Hart, D,M.(2003). “Entrepreneurship policy: what it is and where it came from”. In D.m.Hart (Ed), the Emergence of Entrepreneurship policy Cambridge : Cambridge university press.
12- Holtz- Eakin & Harvey, s.Rosen, (2004), ‘Publie Poiey and the Economics of Entre Preneurship’, Massachusetts Institue of Technology Publications.
13- Huse,M.(2000).’Boards of directors in SMEs: a review and research agenda’, Entrepreneurship & Regional Development, 12,271-290.
14- Ireland,R.D,Reutzed,C.R,Webb,J.W.&Texas,cs.(2005)."Entrepreneurship research in AMJ: what has been Published, what might the future hold", Academy of management Journal, vd.48.no.4:558-564.
15- landstrom,H.(1999). ‘the roots of Entrepreneurship research’. The new England Journal of Entrepreneurship,2,9-20.
16- Low, M.B. (2001), “The adolescence of entrepreneurship research: specification of purpose”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 25 No. 4, pp. 17-25.
17- Parker, c,s.,(2005), ‘ the economics of entrepreneurship ’,now publishers inc.
18- Shane, s. & venkataraman, s. (2000), ‘the Promise of entrepreneurship as a field of Research’,  Academy  of management review, 25. 217- 226.
19- shane,s. (ed 2002). ‘The foundation of entrepreneurship’, Edward publishing.
20- Stevenson, H. and Harmeling, S. (1990), “Entrepreneurship’s need for a more chaotic theory”, Journal of Business Venturing, Vol. 5 No. 1, pp. 1-14.
21- Thornton, P. (1999), “The sociology of entrepreneurship”, Annual Review of Sociology, Vol. 25, pp. 19-46.
22- Yusuf, Juita-Elena, (2005), ²Putting Entrepreneurship in lt’s rightful place: A typology For Defining Entrepreneurship A cross Private, Public and nonprofit sectors², Academy of entrepreneurship Journal, volume, 11, 113, 127.
23- Zahra, shaker, ‘Entrepreneurship and Disciplinary scholarships: Return to the foun tainhead’, in : Alvarez, sharon A, Agrawal, Rajshree ;Sorenson, olav; (2005), ‘Hand Book of Entrepreneurship research; Disciplinary Perspectives’, Boston, MA:Springer.