طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مهمترین مراحل در فرایند خط‌مشی گذاری، مرحله تدوین است و بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه ای در این مرحله به دلیل ایجاد دیدگاه چندوجهی و مشارکت نهادهای ذی نفع در حل مسائل پیچیده بسیار اثرگذار است. در این پژوهش به ارائه الگوی تدوین خط‌مشی های عمومی  با در نظر گرفتن حمل و نقل عمومی شهری تهران به عنوان مورد خاص پرداخته شده است. این پژوهش به روش کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفته است. نتایج نشان می‌‌دهد برای تدوین خط‌مشی های حمل و نقل عمومی شهری تهران با رویکرد حکمرانی شبکه ای باید نهادهای ذی نفع شناسایی گردد و ساختار نهادها، نحوه هماهنگی نهادها، وظایف نهادها و شرایط محیطی مورد توجه قرار گیرد. ساختار شبکه ای واسطه ای با نقش واسطه گری شهرداری تهران، مدیریت یکپارچه شهری، نقش حمایتی دولت مرکزی از دولت محلی، گردش اطلاعات میان نهادها، مشارکت بخش خصوصی علمی و شهروندان آگاه از مولفه­‌های بسیار مهم حاصل از این پژوهش است که در طراحی الگو مورد توجه قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها