طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش کیفی حاضر به دنبال کشف الگوی نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران با بهره‌گیری از رویکرد استراوس و کوربین در نظریه داده‌بنیاد است. در این راستا با توجه به فقدان الگوی مدون در زمینه نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیک مبتنی بر مطالعات و تجربیات داخلی، به منظور پاسخ­گویی به مسئله تحقیق، 15 مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته تخصصی با خبرگان علمی و اجرایی صورت گرفته است. تحلیل داده‌ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور ۱۴۵ مفهوم انتزاعی در قالب ۱۹ مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، ۵ قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده‌ها بر اساس نظریه داده‌بنیاد، مبیّن آن است که انتظارات برآورده نشده و جدید شهروندان و امکانات فناورانه به منزله شرایط علّی از طریق راهبردهای کنش و کنش متقابل نیازسنجی خدمت، طراحی خدمت، اجرای خدمت و بازتکرار مستمر فرآیند نوآوری در خدمت، موجب تبدیل فرصت نوآوری به پیامدهای سه‌گانه خدمات شهروندی نوآورانه، تجربه خدمت و بهره‌وری خدمات دولتی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       اشتریان، ک. (1391). سیاستگذاری عمومی در ایران. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
2-       دانایی‌فرد، ح.، امامی، س. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 1(2)، 69-97.
3-       سرداری، ا. (1386، بهار). دولت الکترونیک. نشریه رهیافت(39)، 13-19.
4-       معمارزاده، غ. (۱۳۸۳). دولت الکترونیک. نشریه کنترولر، ۵۲-۷۱.
ب) انگلیسی
5- Barrett, M., Davidson, E., Prabhu, J., & Vargo, S. (2015). Service Innovation In The Digital Age: Key Contributions And Future Directions. MIS Quarterly, 39(1), 135-154.
6- Bellamy, C., & Taylor, J. A. (1998). Governing in the Information Age. PA: Open University Press.
7- Bertot, J., Estevez, E., & Janowski, T. (2016). Universal and Contextualized Public Services: Digital Public Service Innovation Framework. Government Information Quarterly, 33(2), 211-222.
8- Bhuiyan, S. H. (2011). Public Sector eService Development in Bangladesh: Status, Prospects and Challenges. Electronic Journal of e-Government, 9(1), 15-29.
9- Choi, T., Kim, D., & Ha, J. (2016). A Stabilization Model for E-Government Innovation. 49th Hawaii International Conference On System Sciences (pp. 3011-3020). Hawaii: IEEE Computer Society.
10- Gonzalez, R., Llopis, J., & Gasco, J. (2013). Innovation in Public Services: The Case of Spanish Local Government. Journal of Business Research(66), 2024-2033.
11- Gronlund, A. (2004). State of the Art in e-Gov Research: A Survay. Proceeding of the Third International Conference on Electronic Government - EGOV2004. New York.
12- Holmes, D. (2001). eGov: e-Business Strategies for Government. London: Nicholas Brealey Publishing.
13- Meijer, A. (2015). E-Governance Innovation. Government Information Quarterly(32), 198-206.
14- Scupola, A., & Zanfei, A. (2016). Governance and Innovation in Public Sector Services: The Case of The Digital Library. Government Information Quarterly(33), 237-249.
15- Shekar, A. (2007). An Innovative Model of Service Development: A Process Guide for Service Managers. The Innovation Journal, 12(1).
16- Strauss, A., & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Newbury Park: Sage Publications.
17- Stroltenberg, J., & Aasrud, R. (2012). Norwegian eGovernment Program: Digitalizing Public Sector Services. Norwegian Ministries Report.