ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

خط‌‌مشی‌گذاری در سازمان‌های دولتی ایران برای تحقق اهداف بخشی، سازمانی، فرا­بخشی و ملی بسیار مهم و تعیین‌کننده است. به طوری که این مسئله در سازمان‌های فرهنگی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که مقوله فرهنگ و به­دنبال آن سیاست فرهنگی دارای ابعاد و زوایای پنهان و آشکار فراوانی است که بدون خط‌‌مشی‌گذاری شایسته تحقق این اهداف ممکن و میسر نیست. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی می‌کوشد تا فرایند خط‌‌مشی‌گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با بهره‌گیری ازاستراتژی داده بنیاد مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. داده‌های تحقیق طی مصاحبه با ۲۳ نفر از خبرگان فرهنگی شامل مدیران، کارشناسان، مربیان و اساتید دانشگاه فراهم آمده است و تحلیل این داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نشان می‌دهد که اثربخشی تولیدات و خدمات فرهنگی به ‌عنوان مقوله یا پدیده­ محوری در مدل تحقیق، به همراه مقوله‌های زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، الگوی خط‌‌مشی‌گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تبیین می‌کند. نتایج پژوهش حاضر علاوه بر ترسیم الگوی خط‌‌مشی‌گذاری در سازمان مورد اشاره، فرایند خط‌‌مشی‌گذاری در سازمان‌های فرهنگی ایران را نیز واکاوی و تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
۱ – الوانی، مهدی و شریف‌زاده، فتاح (۱۳۹۱). فرایند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
۲ – الوانی، مهدی (۱۳۹۲). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: سمت.
۳ – دانش فرد، کرم اله (۱۳۹۲). مبانی خط‌‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: نیاز دانش.
۴ – کوین بی، اسمیت و دابلیولاریمر، کریستوفر (۱۳۹۲). درآمدی بر نظریه خط‌‌مشی‌گذاری ­عمومی (تقابل نظری عقلانیت گراها و فرا اثبات‌گراها). ترجمه حسن دانایی‌فرد. تهران: صفار.
۵ – تسلیمی، محمد سعید (۱۳۹۲). تحلیل فرایندی خط‌‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری. تهران: سمت.
۶ – گیو ریان، حسن وربیعی مندجین، محمدرضا (۱۳۹۱). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: یکان.
۸ – کاظمی، علی‌اصغر (۱۳۸۸). مدیریت سیاسی و خط‌مشی دولتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۹ – دانایی‌فرد، حسن و حسینی، یعقوب و فانی، علی‌اصغر (۱۳۹۲). ظرفیت‌های خط‌‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: صفار.
۱۰ – ترک زاده، جعفر (۱۳۸۸). روش پژوهش فرایند چرخه‌ای تحلیل، روشی برای گرداوری، تحلیل و استنتاج از داده‌های کیفی پر بعد در مسیر توسعه دانش مدیریت اسلامی، روش‌شناسی علوم انسانی، شیراز، دانشگاه شیراز.
۱۱ - صالحی امیری، رضا (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی فرهنگی در ایران. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
۱۲ - هیوز، اون (۱۳۸۸) مدیریت دولتی نوین. ترجمه مهدی الوانی و همکاران. تهران: مروارید.
۱۳ - ایمان، محمدتقی (۱۳۹۱). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۱۴ - بازرگان، عباس (۱۳۹۱) مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
۱۵ - سفیری، خدیجه (۱۳۸۷). روش تحقیق کیفی. تهران: پیام پویا.
۱۶ - کرسول، جان (۱۳۹۱). پویش کیفی و طرح پژوهش. ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران: صفار.
۱۷ - دانایی‌فرد، حسن و الوانی، مهدی واذر، عادل (۱۳۹۱) روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: صفار.
۱۸ - مختاریان پور، مجید (۱۳۹۱). طراحی مدل اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور (پایان‌نامه دکتری). دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
۱۹- اصلی پور، حسین (۱۳۹۳). الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی (پایان‌نامه دکتری). دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
۲۰- عباس منوریان، سید محمد مقیمی، مسعود موحدی، ماشاالله ... حسین زاده (۱۳۹۱) تبیین خط‌‌مشی‌گذاری توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه‌پردازی داده بنیاد، مدیریت دولتی، دوره چهارم، شماره ۳، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
۲۱- طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی). جان دبیلیو کرسول. حسن دانایی‌فرد و علی صالحی، مهربان نشر. تهران. ۱۳۹۱.
۲۲- شریف‌زاده، فتاح، معدنی، جواد (۱۳۹۴). مفاهیم اساسی و پیشرفته در خط‌‌مشی‌گذاری عمومی، واژگان، تهران.
۲۳- دانایی‌فرد، حسن، امامی، سید مجتبی (۱۳۸۶) تا ملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت، شماره دوم، تهران.
۲۴- الوانی، مهدی، شلویری، میثاق (۱۳۹۵). اجرای خط‌مشی عمومی-دیدگاه‌های نظری و راهکارهای عملی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
۲۵- صالحی امیری، سید رضا و کاووسی، اسماعیل (۱۳۹۱). فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، تهران.
۲۶- صالحی امیری، سید رضا؛ و عظیمی دولت‌آبادی، امیر (۱۳۹۱). مبانی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، تهران.
۲۷ - دانایی‌فرد، حسن و مظفری، زینب (۱۳۸۷). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تا ملی بر استراتژی‌های ممیزی کیفی، پژوهش‌های مدیریت، سال اول، شماره اول، صفحه ۱۳۱ – ۱۶۲.
۲۸ - دانایی‌فرد، حسن (۱۳۸۸). روش‌شناسی تدوین خط‌مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوب مفهومی. توسعه کارآفرینی، سال دوم، زمستان ۱۳۸۸، از ص ۱۲۵ – ۱۵۵.
۲۹ - فتحی واجارگاه، کوروش (۱۳۹۳). بررسی و تبیین مدل مربی‌گری در آموزش منابع انسانی بر اساس نظریه داده بنیاد. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره ۱۲، شماره ۳، ص ۳۷۵ – ۳۹۸.
ب) انگلیسی
30- Marsh,Daivid and Macconnel, Allan (1010). Towards a frame work for establishing policy success,public administration.
31- Creswell, i.w (2007). Educational Research: condaucting and Evaluating Quantitativ and Qualitative Research, prentice,Hall.
32- Dye, Thomas R (2008). understanding public policy, prentice, Hall.
33- Charmaz,k, (2000). Grounded theory: objectivist and constructivist methods in N.K. Denzin & Y.s. Lincoln (Eds.)(1994).
34- Creswell, J,W. (2005). Educational Research: planning,conducting, and evaluating quantitative and qualitative research,upper –saddle River,N.J: Merril.
35- Glaser, B.G, Strauss, A. (1967). the discovery of grounded theory.Chicago: Aldine92 -
36- Creswell, j.w. (2012). Educational research: planning conducting, and evaluating quantitative research.4thEdition,Boston: pearson publication.
37– Danaeefard, H, Eslami, A. (2010).discovering theory of organizational indifference: a grounded theory strategy,Europen Jornal of scientific 40 (3),450 -460
38– Tashakkori A & Creswell J.W. (2007). B.editorail: exploring the nature of research, journal of mixed methods research 1: 207 – 211.