اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اداره‌ امور دولتی که در کشورهای پیشرفته شکل گرفته، برای جوامع در حال گذار مناسبت زیادی ندارد و به جای آن باید از اداره امور توسعه یا مدیریت توسعه سخن گفت و بوروکراسی را در جهت تسهیل کارکرد توسعه‌ای دولت و بخش خصوصی سازمان داد. این مقاله می‌کوشد تفاوت این دو رویکرد و اهمیت اداره امور توسعه برای کشورهای در حال گذار را برجسته سازد.

کلیدواژه‌ها


1. آبراهامیان، یرواند (1376)‌ مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران: شیرزاده، ص 11.

2. آمارتیاسن (1381)‌ توسعه به مثابه آزادی، ترجمه سید احمد موثقی، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صفحات 54-24، 140 و 293.

3. بری بانتی، رالف (1353) نوسازی اداری، در: مایرون وینر، نوسازی جامعه، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه‌ای و همکاران، فرانکلین

4. حریری اکبری، محمد (1387)‌ مدیریت توسعه، تهران: نشر نی، صفحات 82 81.

5. دیوب، اس.سی (1386)‌ نوسازی و توسعه، در جستجوی قالب‌های فکری بدیل، ترجمه سید احمد موثقی، ج 2، تهران: نشر ققنوس، صفحات 47 46.

6. صبوری، منوچهر (1380)‌ جامعه‌شناسی سازمان‌ها، بوروکراسی مدرن ایران، تهران: سخن، صفحات 20 19.

7. کریستوفر، هود (1387)‌ اداره امور دولتی، آیا یک امپراتوری از دست داده و هنور نقشی پیدا نکرده است؟ آدریان لفت ویچ، تحولات جدید در علوم سیاسی، ترجمه سیداحمد موثقی، تهران: نشر میزان.

8. گیدنز، آنتونی (1377)‌ پیامدهای مدرنیست، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز، صفحات 76 71.

9. لفت ویچ، آدریان (1385) دولت‌های توسعه گرا، ترجمه جواد افشار کهن، تهران، نشرمرندیز و نی‌نگار.

10. موثقی، سید‌احمد (1390)‌ صلح، امنیت و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 69 67.

11. موثقی، سید‌احمد (1387)‌ اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه‌نیافتگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 122- 3.

12. وبر، ماکس (1374)‌ اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، تهران انتشارات مولی، صفحات 302 و 340 336.

13- Fainsod, Merle, The Structure of Development Administration in Swerdlow, Op. cit. pp. 1– 23.

14- Jain, R. B., Good Governance, Bureaucracy, and Development, in: Ahmed Shafixul Haxue  & Habib.

15- Swerdlow (ed), Irving‌ (1996) Development Administrating, Concept and Problems, 2 nd ed. New York: Syracuse University press, , pp. ix- Xi.

16- Zafarullah (ed.s) ( 2006) International Development Governance, London & New York: Taylor & Francis CRC Press, p. 532.