بررسی سیاست‌های کاهش آلودگی هوای شهری در ایران از منظر زیست بوم سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

چکیده

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی، تحلیلی وتطبیقی است که با بررسی اسنادی سیاستهای کنترل آلودگی هوای شهری در ایران و بالخصوص مرتبط با تهران آغاز گردیده و ضمن مقایسه تهران با استانبول و در مواردی لندن با تجزیه و تحلیل سیاستی در چهارچوب نظریه های سیاستگذاری عمومی با قدرت تفسیر در حوزه زیست محیط سیاسی، متغیر های موثر در ناموفق بودن سیاست ها را روشن می نماید و با سیاستهای پیشنهادی پایان می پذیرد. این مقاله با استفاده از توان تفسیر شبکه ای از نظریه های سیاستگذاری عمومی چون  پنجره سیاست، نقطه گذاری تعادل ونظریه­های معطوف به  قدرت  تلاش می نماید تا با نگاهی منبعث از زیست بوم سیاسی، دلایل شکست سیاست های کنترل آلودگی هوای تهران را تجزیه و تحلیل نماید. نتایج نشان می دهد بدلیل تراکم میزان آلایندگی هوای شهری در تهران و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، راهبرد خروج از بحران آلودگی هوا در شهر تهران با اتخاذ و تکرار سیاست های معمول مرحله ای و انتظار برای باز شدن یا حتی ایجاد پنجره سیاست برای ایجاد دستور کار سیاستی جواب نخواهد داد و می بایست به سراغ سیاستگذاری مبتنی بر نقطه گذاری تعادل رفت و با استفاده از تحلیل مبتنی بر قدرت، علل تصمیم برای بی تصمیمی در اصلاح امور شهر را بازشناخت و آ­ن­ها را مرتفع کرد.

کلیدواژه‌ها


1- آبادی،م, ط. م. (1395) سهم حمل و نقل در آلودگی هوا زیر ذره بین آمار بازیابی شده.
2- ا, ج. ج. ،. (1394) ‘تحلیل روند تغییرات پنج آلاینده شاخص کیفیت هوا ( PM10,SO2,NO2,CO,O3 ) در کلانشهر تهران و ارتباط آن با داده‌های هواشناسی در طی سال‌های 88- 1380’, فصلنامه بهداشت در عرصه, 2(3).
3- خلاصه مدیریتی بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور (1398). تهران.
4- سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا و کاهش تبعات آن بر سلامت (1395). تهران.
 
5- Bachrach, P. and Baratz, M. (1963) ‘Decisions and non-decisions: An analytical frame work’, American Political Science Review, 57, pp. 632–42.
6- Bachrach, P. and Bartaz, M. (1962) ‘Two faces of power’, American Political Science Review, 56, pp. 941–52.
7- Bohloli, H. (2011) The Public Policy Process in the Revolutionary Context, The Politics of Health System Reform in Iran. VDM Verlag Dr.Muller.
8- By invitation The truth about the environment (2001) The Economist. Available at: https://www.economist.com/science-and-technology/2001/08/02/the-truth-about-the-environment (Accessed: 2 August 2001).
9- Crenson, M.A.     (1971)     The Unpolitics         ofدAir     Pollution. Baltimore,                MD: Johns Hopkins University Press.
10- Dahl, R. (1957) ‘The concept of Power’, Behavioural Science, 2, pp. 201–15.
11- Economic Cost of the health impact of air pollution in Europe (no date) WHO Regional office for Europe. Available at: http://www.euro.who.int/pubrequestTeh.
12- EU Clean Air Policy (no date). Available at: https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/topics/air-quality/eu-clean-air-policy/Pages/default.aspx.
13- Gaventa, J. (1980) Power and Powerlessness. Oxford: Clanrendon Press.
14- Hay, C. (2002) Political Analysis: Acritical Introduction. Palgrave MacMillan.
15- Hill, M. (2013) The Public Policy Process. Taylor & Francis Group.
16- Kingdom, J. W. (1995) Agendas, Alternatives and Public Policies,2nd ed.. NewYork: Longman
17- Lukes, S. (1974) Power: A Radical View (Case book Series) 1st Edition. London,UK: Palgrave,1st edition (June 18,1974).
18- Release, P. (2013) IARC: Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. doi: 10.1002/em.
19- Schiller, P., Bruun, E. C. and Kenworthy, J. R. (2010) An introduction to sustainable Transportation, Policy, Planning and Implementation. Earthscan Publication Ltd,1st edition.
20- WHO (2018a) Advance Copy Air Pollution and Child Health.
21- WHO (2018b) Ambient (outdoor) air quality and health, World Health Organization. WHO. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health.
22- YURTSEVEN, E. et al. (2018) ‘Assessment of Ambient Air Pollution in Istanbul during 2003–2013’, Iran J Public Health. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6123589/.