بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره ‏های غذای ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گردشگری رویداد از اشکال مهم گردشگری است که در توسعه پایدار نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. یکی از رویدادهای قابل توجه در گردشگری رویداد، جشنواره غذا است. غذای ایرانی ملهم از سابقه دیرینه فرهنگی کشور، از جاذبه­های غیرقابل انکار گردشگری است. در حال حاضر شکاف بین سیاستگذاری‏های رویدادها برای پرورش فرهنگ محلی و کسب منافع اقتصادی، از مشکلات رویدادها و جشنواره‏ها در کشور است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و طبقه‌بندی تجربیات بازدید‌کنندگان جشنواره‌های غذای ایرانی است. در این راستا با تمرکز بر چرایی و علت بازدید افراد از جشنواره‌های غذا، پس از مطالعه نظریات مربوط و تحقیقات پیشین، با بهره‏گیری از تحلیل کیفی گروه‌های کانونی، طبقه‌بندی نوینی برای تبیین تجربیات این افراد طراحی گردید. بنابر یافته‌های این پژوهش تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره‌های غذا را می‏توان به سه دسته متمایز تقسیم نمود: یادگیری و نوآوری، تجربه فرهنگی و سرگرمی.

کلیدواژه‌ها


1- ایزدی، حسن، (1394)،گردشگری غذا، فرصتی برای توسعه پایدار روستایی در ایران، پژوهش­های روستایی ،دوره 6، شماره1 ص65-96.
2- بهمنش، پ. (1392). عوامل مؤثر در ایجاد تجربه به یاد ماندنی گردشگری و اثر آن بر تمایلات رفتاری از دیدگاه گردشگران فرهنگی. علامه طباطبایی.
3- حسن، ا.، حافظ، م. ن. (1391). شهر خلاق. تهران: تیسا.
4- دریابندری، ن.، & راستکار، ف. (1384). آشپزی از سیر تا پیاز. تهران: نشر کارنامه.
5- شواخ، ف. (1391). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران تجاری از تجربه صرف غذا در رستوران­های 4 و 5 ستاره شهر تهران. (پایان­نامه فوق لیسانس). دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.تهران.
6- ضرغام بروجنی. حمید. بهمنش. پریسا، (1392)، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد تجربه گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدیدکننده از ایران، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 88-67.
7- ضیغمی، ع. (1394). نقش انگیزشی غذاهای بومی گیلان در بسته­های سفر پیشنهادی برای گردشگران داخلی (از دیدگاه مدیران دفتر خدماتی). (پایان­نامه فوق لیسانس). دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
8- فیاض. ابراهیم ،میرتقیان رودسری . سید محمد، (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران غذا (شاهد تجربی: رستوران­های سنتی شهر رامسر)، مطالعات هتل­داری و میزبانی،ص 57-39. قهرمانی، ل. (1391). اثرات متقابل ابعاد مختلف تجربه گردشگری بر مبنای مدل پاین و گیلمر. (پایان­نامه فوق لیسانس). دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
9- قهرمانی، ل. (1391). اثرات متقابل ابعاد مختلف تجربه گردشگری بر مبنای مدل پاین و گیلمر. (پایان­نامه فوق لیسانس). دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
 
10- Chang, W., & Yuan, J. J. (2011). A taste of tourism: visitors’ motivations to attend a food festival, Event Management, 15(1993), 13–23.
11- Getz, D. (2008). Event tourism : Definition, evolution, and research,Tourism management, 29, 403–428.
12- Getz, D., Andersson, T., Vujicic, S., & Robinson, R. N. S. (2015). Food events in lifestyle and travel, Event management, 19, 407–419.
13- Getz, D., & Page, S. J. (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, 52, 593–631.
14- Gustafsson, I. (2004). Peer review Culinary arts and meal science – a new scientific research discipline, Food service technology, 4, 9–20.
15- Gustafsson, I., Öström, Å., Johansson, J., & Mossberg, L. (2006). The Five Aspects Meal Model:a tool for developing meal services in restaurants, journal of food service, 17, 84–93.
16- Hartwell, H. H., Lugosi, P., & Edwards, J. S. A. (2011). Culinary Arts and Sciences VII Global, National and Local Perspectives Editors.
17- Kim, J., Boo, S., & Kim, Y. (2013). Patterns and trends in event tourism study topics over 30 years, international journal of events and tourism.
18- Kim, S., Savinovic, A., & Brown, S. (2013). Visitors’ Motivations in Attending an Ethnic Minority Cultural Festival : A Case Study of the Feŝta Croatian Food and Wine Festival , South Australia, Event Management,  17(4), 349–359.
19- Kim, Y. G., Eves, A., & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays : A grounded theory approach, International Journal of Hospitality Management, 28, 423–431.
20- Mason, M. C., & Paggiaro, A. (2012). Investigating the Role of Festivalscape in Culinary Tourism : The Case of Food and Wine Events. Tourism Management, 33(6), 1329–1336.
21- Nicholson, R. E., & Pearce, D. G. (2001). Why Do People Attend Events : A Comparative Analysis of Visitor Motivations at Four South Island Events. Journal of travel research, 39(4), 449-460.
22- Otto, J. E., & Ritchie, J. R. B. (1996). The service experience in tourism, Tourism management, 17(3), 165–174.
23- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). WELCOME TO THE EXPERIENCE ECONOMY. Harvard Business Review. July-Agust.
24- Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience : an illustration from food experiences in tourism, Tourism management, 25, 297–305.
25- Quinlan Cutler, S., & Carmichael, B. (2010). The dimensions of the tourist experience, The tourism and leisure experience, 3–26.
26- Richards, G. (2012). Food and the tourism experience: major findings and policy orientations, Food and tourism experience.
27- Smith, S., & Costello, C. (2009). Segmenting Visitors to a Culinary Event : Motivations, Travel Behavior, and Expenditures Segmenting Visitors to a Culinary Event : Journal of Hospitality Marketing & Management, 18, 44–67.
28- Sporre, C. M., Jonsson, I. M., & Ekström, M. P. (2013). The Five Aspects Meal Model, FAMM from Michelin Guide to public meal sector, Culinary art and science. Global, local and international perspective, 188–197.
29- Stamboulis, Y., & Skayannis, P. (2003). Innovation strategies and technology for experience-based tourism. Tourism Management, 24(1), 35–43.
30- Tikkanen, I. (2007). Maslow’ s hierarchy and food tourism in Finland : five cases, British food journal, 109(9), 721–734.
31- Tourism, W., & Unwto, O. (2016). 2016 Edition UNWTO.
32- Uysal, M., Gahan, L., & Martin, B. (1993). An examination of event motivations: A case study. Festival Management & Event Tourism, 1, 5–10.