منطق کنش جمعی و پیامدهای آن بر سیاستگذاری و توسعه اقتصادی؛ شرحی بر نظریة منسر اُلسُن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی

چکیده

از زمانی که منسر اُلسُن کتاب منطق کنش جمعی را در سال 1965 به چاپ رساند، تا کنون، نظریة نوآورانة او دربارة گروه‌ها نفوذ چشم‌گیری در علوم اجتماعی، از اقتصاد تا علم سیاست و جامعه‌شناسی داشته است. او که از مفروضات نظریة انتخاب عمومی، به ویژه فردگرایی روش‌شناختی آغاز می‌کند، تأثیر نهادها بر رفتار و کنش‌های فردی را نیز در نظر می‌گیرد و کنش گروهی را، اگر بتوان گفت، برآیند رابطة فرد و نهاد (به عنوان قواعد بازی و ویژگی‌های گروه) تحلیل می‌کند. منطق کنش جمعی پایة پژوهش‌های بعدی اُلسُن دربارة تفاوت‌ها در تجربة توسعة اقتصادی میان کشورها و تبیین آن‌ها می‌شود. از نظر او، کامیابی در سیاستگذاری و توسعة اقتصادی وابسته به مناسبات و ویژگی‌های گروه‌های ذی‌نفوذِ چیره و دولت است. در این مقاله، به منطق کنش جمعی و پیامدهای آن بر سیاستگذاری و توسعه می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


1 - دیکسیت، آویناش. «مانسر اولسن در مقام دانشمند اجتماعی». ترجمه جعفر خیرخواهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، 1380. شماره 43 و 44. صص 59-63
2 - خبرآنلاین(8 بهمن 1396)، «هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات غیرمجاز پرداخت کرد؟»
3 - عطارزاده، بهزاد (1396) «بنیان‌های اجتماعی دولت ملی» سیاستنامه، سال دوم، شماره 8، بهمن 1396 صص 36-50.
4 - ملک‌محمدی، حمیدرضا (1386) «تخت بی‌بخت؛ بازاندیشی مفهومی نظریه انتخاب عمومی»، فصلنامه سیاست، شماره 1 بهار 86، صص 209-201
5 - نش، کیت (1390) جامعه‌شناسی سیاسی معاصر. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: نشر کویر
6 - کروزیه، میشل (1394) دولت فروتن، دولت مدرن. ترجمه مجید وحید. تهران: رخداد نو
7- McLean, Iain (2000) “Review Article: The Divided Legacy of Mancur Olson”. British Journal of Political Science, vol. 30, issue 04, pp. 651-668.
8- McLean, Iain(1998) “Obituary: Professor Mancur Olson” independent, 2 March 1998.
9- Crozier, Michel, Samuel P Huntington and Jōji Watanuki (1975) Trilateral Commission.The crisis of democracy : report on the governability of democracies to the Trilateral Commission. New York : New York University Press.
10- Olson, Mancur (1993)”Dictatorship, Democracy, and Development”, The American Political Science Review, Vol. 87, No. 3 Sep., 1993, pp. 567-576.
11- Olson, Mancur (1982). The rise and decline of nations: Economic growth, stagflation, and social rigidities. New Haven: Yale University Press.
12- Olson, Mancur (2002) The Logic of Collective Action:  Public Goods and Theory of Groups. Cambridge, Massachusettes: Harvard University Press.
13- Hegel, Georg. W. F.(1991) Elements of the Philosophy of Right, ed. Allen W. Wood, trans. H. B. Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press.
14- Bell, Daniel (1988) The end of Ideology : on the Exhaustion of Political Ideas In the Fifties. Cambridge, Mass. : Harvard University Press.
15- Czech, Sławomir.(2016) “Mancur Olson’s Collective Action Theory 50 Years Later. A View From The Institutionalist Perspective”. Journal of International Studies, Vol. 9, No 3, pp. 114-123.
16- Yeager, Timothy R. “The New Institutional Economics and Its Relevance To Social Economics” Forum for Social Economics September 1997, Volume 27, Issue 1, pp 1–17.
17- Heckelman, Lac C. and Deniss Coates “On the Shoulders of a Giant: The Legacy of: Mancur Olson”. In The Legacy of Mancur Olson. In: Heckelman J.C., Coates D. (eds) Collective Choice. Springer, Berlin, Heidelberg.
18- The Economist,(1998) “Mancur Olson”. Mar 5th  1998.