کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 13
1. آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 155-177

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی


2. شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 243-260

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی


3. آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 261-279

روح اله اسلامی؛ سکینه تاجی


4. سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال منازعات خاورمیانه پس از بهار عربی (2018-2011)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 167-194

سید امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی


5. آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-74

ناصر باقری مقدم؛ حسن احمدی


6. حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-26

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت


7. بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-139

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف


8. ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-35

سید سپهر قاضی نوری؛ مسعود افشاری مفرد؛ شعبان الهی؛ بهزاد سلطانی


10. رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-138

شاهین جوادی؛ محمود متوسلی؛ جهانگیر یدالهی فارسی


12. راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-80

علی اصغر توفیق؛ منصور معظمی؛ مریم عابدیان