کلیدواژه‌ها = سیاست
اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-275

10.22059/jppolicy.2020.77621

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد


فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-104

10.22059/ppolicy.2018.65592

معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی


طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 95-119

10.22059/ppolicy.2016.59233

حسن قرونه؛ سید کمال طبائیان؛ علیرضا بوشهری؛ سعید قربانی