نویسنده = ��������������������� ��������
شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 153-173

عباس مصلی‌نژاد؛ محمدمهدی احمدی معین