کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
شناسایی و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی(یک مطالعه فراترکیب)

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 299-318

10.22059/jppolicy.2021.84832

خدایار ابیلی؛ علیرضا نصیری فیروز؛ جواد پور کریمی؛ محمد رضا کرامتی


تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 179-200

10.22059/jppolicy.2020.77619

ناصر شیربگی؛ نسیم عبداله زاده


آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 55-74

10.22059/ppolicy.2019.69717

ناصر باقری مقدم؛ حسن احمدی