نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-93

10.22059/jppolicy.2020.77614

طه شوکتیان؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی


مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 63-92

10.22059/jppolicy.2019.73855

لیلا خزدوزی نژادجمالی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ بهزاد سلطانی


بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده پژوهی شل و پراسپکتیو

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 153-177

10.22059/ppolicy.2019.69722

مصطفی حسینی گلکار؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ فاطمه ثقفی؛ عبدالرحیم عیوضی


ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-35

10.22059/ppolicy.2018.66847

سید سپهر قاضی نوری؛ مسعود افشاری مفرد؛ شعبان الهی؛ بهزاد سلطانی