نویسنده = قاضی نوری، سید سپهر
تعداد مقالات: 4
1. تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 75-93

طه شوکتیان؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی


2. مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-92

لیلا خزدوزی نژادجمالی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ بهزاد سلطانی


3. بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده پژوهی شل و پراسپکتیو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 153-177

مصطفی حسینی گلکار؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ فاطمه ثقفی؛ عبدالرحیم عیوضی


4. ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-35

سید سپهر قاضی نوری؛ مسعود افشاری مفرد؛ شعبان الهی؛ بهزاد سلطانی