کلیدواژه‌ها = آسیب‌شناسی
آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-177

10.22059/jppolicy.2020.77618

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی