کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 187-209

10.22059/jppolicy.2020.75202

شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی


طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 139-155

10.22059/ppolicy.2018.66853

محمد آزادنیا؛ شمس‌السادات زاهدی؛ عبدالرضا مجدالدین؛ کامبیز بدیع؛ محمدرضا پورعابدی