نویسنده = مهناز حسین زاده
مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 164-187

10.22059/ppolicy.2019.73711

محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده؛ مرضیه صمدی فروشانی