کلیدواژه‌ها = توسعه
طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-134

10.22059/jppolicy.2020.77616

عباس منوریان؛ سیروس وطنخواه مقدم؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سید کمال واعظی؛ یونس نوراللهی