نویسنده = علی حمیدی زاده
طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 9-21

10.22059/jppolicy.2021.80478

علی حمیدی زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ شن آی خواجه


پیشایندهای ظرفیت هماهنگی خط‌مشی‌های ملی در ایران: واکاوی سه گانه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ذهن‌افزاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 179-202

10.22059/ppolicy.2019.69902

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی‌فرد؛ مهدی معافی؛ سیدحسین اخوان‌ علوی


بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 123-139

10.22059/ppolicy.2018.68430

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف