نویسنده = یحیی کمالی
طراحی مدل ارزیابی اثر نهایی سیاست در آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 3، 1402، صفحه 9-24

10.22059/jppolicy.2023.95720

اشرف نصیریان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ علی خورسندی طاسکوه؛ مرتضی طاهری؛ یحیی کمالی


تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها

دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 9-25

10.22059/jppolicy.1401.89538

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ کیانا کامیابی


اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-275

10.22059/jppolicy.2020.77621

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد