نویسنده = ������������ ������ ����������
ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 105-130

سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه


نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 33-56

رضا پاینده؛ حسن دانایی‌ فرد؛ سید مجتبی امامی؛ محمد رحمتی


طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 96-122

علیرضا جمشیدی بروجردی؛ سید مجتبی امامی؛ رضا بنی اسد