نویسنده = دانایی فرد، حسن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-139

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف


2. واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-56

حسن دانایی فرد؛ جواد ولی اصل؛ سیدیعقوب حسینی


3. درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-99

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ سید کاظم حسینی