نویسنده = حسن دانایی فرد
ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-138

10.22059/jppolicy.2021.83371

سمیه داودی؛ محمد خوش چهره؛ حسن دانایی فرد؛ مجتبی امیری


بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 89-109

10.22059/jppolicy.2021.80482

زهرا حاجی هاشمی اسفرجانی؛ سیدمهدی الوانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ حسن دانایی فرد


بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 123-139

10.22059/ppolicy.2018.68430

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف


درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 79-99

10.22059/ppolicy.2016.60110

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ سید کاظم حسینی